Avtal klart i bransch Kommunikation med SEKO

Almega Kommunikationsföretagen träffade den 17 september 2013 avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Seko sedan parterna tackat ja till medlarnas hemställan. Avtalet är på trettioåtta månader och gäller fr.o.m. 1 juni 2013 t.o.m. 31 juli 2016. Förändringarna i allmänna villkorsavtalet är lika lydande för alla. Avtalet är inte uppsägningsbart sista avtalsåret.

Länkar till förhandlingsprotokoll, allmänna villkor och löneavtal finns på www.almega.se under ”arbetsgivarguiden” – ”Dina kollektivavtal”. De nya
avtalsuppgörelserna kommer att läggas ut på hemsidan under veckan. För att få tillgång till ”Dina kollektivavtalssidan” krävs att man är inloggad som medlem.


Löneavtalet
SEKO
Lönerevision

Om inte de lokala parterna enas om annat ska löneöversynen omfatta ett lokalt utrymme om 1700 kr dock lägst 6,8 % fördelat enligt följande:
År ett: den 1 juni 2013 – 31 maj 2014 (12 mån) om 550 kr dock lägst 2,0 %,
År två: den 1 juni 2014 – 31 maj 2015 (12 mån) om 550 kr dock lägst 2,4 % samt
År tre: den 1 juni 2015 – 31 juli 2016 (14 mån) om 600 kr dock lägst 2,4 %, för individuell fördelning lokalt.

Avtalen innehåller inte några individgarantier.

Lägstlöner
Lägsta löner gäller fortfarande i SEKO-avtalet och kopplas till anställningstid i företaget.

Om lokala parter inte enas om annat ska för tillsvidareanställd arbetstagare heltid som fyllt 18 år lägsta lön per månad vara fr.o.m.:

1 juni 2013
16.534 kr

1 juni 2014
17.084 kr

1 juni 2015
17.684 kr

Om lokala parter inte enas om annat ska för tillsvidareanställd arbetstagare (heltid) som fyllt 18 år och som har ett års sammanlagd anställningstid
under de senaste 24 månaderna i företaget lägsta lön per månad vara fr.o.m.:

1 juni 2013
17.479 kr

1 juni 2014
18.029 kr

1 juni 2015
18.629 kr

För medarbetare som omfattas av individuell lönesättning ska, om medarbetaren så önskar, ett årligt lönesamtal, på chefens initiativ, genomföras mellan lönesättande chef och medarbetare.

En viktig förutsättning för att den individuella lönesättningen ska fungera är att lönesättande chefer ges utbildning och mandat för att kunna fullgöra sitt uppdrag.


Allmänna anställningsvillkor
Allmänna villkorsavtalet är likalydande för samtliga fackliga organisationer. Följande ändringar har gjorts i allmänna villkorsavtalet:

§ 9 mom 3 och § 10 mom 1, Restidsersättning och Ersättning för Ob, jour och beredskap

Restidsersättningarna i det centrala avtalet räknas upp med 2,0 %, 2,4 % och 2,4 % per den 1 juni respektive avtalsår. Det innebär nedanstående belopp.

Den lägre restidsersättningen i avtalet ändras till:

1 juni 2013
61,90 kr

1 juni 2014
63,39 kr

1 juni 2015
64,91 kr


Den högre restidsersättningen i avtalet ändras till:

1 juni 2013
92,71

1 juni 2014
94,94 kr

1 juni 2015
97,22 kr

Ob-ersättningarna i det centrala avtalet räknas upp med 2,0 %, 2,4 % och 2,4 % per den 1 juni respektive avtalsår. Det innebär nedanstående belopp.

”Enkelt” Ob ändras till:

1 juni 2013
18,56 kr

1 juni 2014
19,01kr

1 juni 2015
19,47 kr


”Kvalificerat” Ob ändras till:

1 juni 2013
41,53 kr

1 juni 2014
42,52 kr

1 juni 2015
43,54 kr


Föräldraledighet
Föräldratillägget utökas med två månader enligt följande.

Efter fyra års sammanhängande anställning hos arbetsgivaren utges ersättning för högst fem trettiodagarsperioder.

Efter fem års sammanhängande anställning hos arbetsgivaren utges ersättning för högst sex trettiodagarsperioder.
Övriga förändringar i allmänna villkorsavtalet är av mer redaktionell karaktär.

Övrigt
Lokalt förhandlingsutrymme m.m.
Vi beräkning av lokalt förhandlingsutrymme avser krontalsbeloppen heltidsanställd medarbetare. Deltidsanställd medarbetare räknas om i proportion till sysselsättningsgraden.

Om inte annat överenskommes lokalt gäller följande.
Lokalt reglerade ersättningar och tillägg som räknas upp med 2,0 %, 2,4 % och 2,4 % för respektive avtalsår är kostnadsneutralt i förhållande till utrymmet.
I de fall ersättningar och tillägg höjs därutöver eller nya tillkommer avräknas sådan kostnad från utrymmet. I de fall uppräkning sker i mindre omfattning eller ersättningar och tillägg bortfaller tillförs utrymmet motsvarande kostnad.
Samma beräkningssätt gäller för lokala avtalens s k lägstlöner vid en uppräkning som avviker från 550 kr, 550 kr och 600 kr för respektive avtalsår.

Arbetsgrupp Anställningsformer
Partena inrättar därför en partsgemensam arbetsgrupp i syfte att se över frågorna kring anställningsformer för att främja ett hållbart yrkesliv och öka verksamhetens kvalité och effektivitet kopplat till oförutsägbarheten och variationerna i volymerna under året.

Tidigare förhandlingsprotokoll
Parterna är överens om att paragrafer i tidigare förhandlingsprotokoll som parterna inte har kommit överens om har upphört att gälla eller av annat skäl är avslutade har fortsatt giltighet.