Avtal klart i bransch Järnvägsinfrastruktur med ST Sveriges Ing SACo och Ledarna

ARBETSGIVARNYTT

Avtal klara i bransch Järnvägsinfrastruktur med ST, Sveriges Ingenjörer, Saco-TJ och Ledarna

Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Järnvägsinfrastruktur träffade den 11 september 2013 avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med Fackförbundet ST, Sveriges Ingenjörer, Saco-TJ och Ledarna. Avtalen är på trettiosex månader och gäller fr.o.m. 1 april 2013 t.o.m. 31 mars 2016. Avtalet är inte uppsägningsbart sista avtalsåret. Förändringarna i allmänna villkorsavtalet är likalydande för samtliga motparter.

Länkar till förhandlingsprotokoll, allmänna villkor och löneavtal finns på www.almega.se under ”arbetsgivarguiden” – ”Dina kollektivavtal”. De nya

avtalsuppgörelserna kommer att läggas ut på hemsidan under veckan. För att få tillgång till ”Dina kollektivavtalssidan” krävs att man är inloggad som medlem.

Löneavtal

1)ST

Lönerevision

Om inte de lokala parterna enats eller enas om annat, ska lönerevision ske per den 1 april 2013, per den 1 april 2014 och per den 1 april 2015 och omfatta ett utrymme på 2.0 %, 2.4 % och 2.4 % att förhandla lokalt om. Avtalet innehåller inte några individgarantier.

 

För medarbetare som omfattas av individuell lönesättning ska, om medarbetaren så önskar, ett årligt lönesamtal, på chefens initiativ, genomföras mellan lönesättande chef och medarbetare.

 

En viktig förutsättning för att den individuella lönesättningen ska fungera är att lönesättande chefer ges utbildning och mandat för att kunna fullgöra sitt uppdrag.

2) Sveriges Ingenjörer och Saco-TJ

Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och Saco-TJ är fortsättningsvis ett sifferlöst lokalt lönebildningsavtal, vilket innebär att överenskommelse om lönerna bygger på samtal med enskilda arbetstagare och träffas på företaget utifrån bl a företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar.

Lönerevisionsdatum är den 1 april årligen om inte annat överenskommes lokalt.

Löneavtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

3) Ledarna

Ledarna har ett lokalt lönebildningsavtal som bygger på att lönebildningen

årligen utarbetas och formas på företagsnivå. Avtalet innebär att lönefrågan i första hand löses i lönedialogen mellan arbetstagaren och den lönesättande

chefen. Ledarnas avtal gäller tillsvidare och är helt sifferlöst.

Lönerevisionsdatum är den 1 april årligen om inte annat överenskommes lokalt.

Allmänna anställningsvillkor

Motparterna har haft krav på långtgående förändringar i avtalet om allmänna anställningsvillkor, vilka dock i stort har kunnat avvisas. Allmänna villkorsavtalet är likalydande för samtliga fackliga organisationer. Följande ändringar har gjorts i det allmänna villkorsavtalet:

Arbetstid

För heltidsanställd medarbetare som arbetar hela perioden 2013 utökas arbetstidsförkortningen i branschavtalet med två timmar.

Ersättningar i det centrala avtalet

Restidsersättningarna i § 9 mom 3 i det centrala avtalet räknas upp med nedanstående belopp.

Den lägre restidsersättningen i avtalet ändras till:

 

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

91,80 kr

94,00 kr

96,25 kr

Den högre restidsersättningen i avtalet ändras till: 

 

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

102,00 kr

104,45 kr

106,95 kr

OB-ersättningarna i § 10 mom 1 i det centrala avtalet räknas upp med nedanstående belopp.

 

 

2013-04-01

2014-04-01

2015-04-01

 

”Enkelt” ob ändras till

  39,78 kr

  40,73 kr

  41,71 kr

 

”Kvalificerat” ob ändras till

  86,70 kr

  88,78 kr

  90,91 kr

 

”Storhelg” ändras till

153,00 kr

156,67 kr

160,43 kr

 

Föräldraledighet

Föräldratillägget utökas med en månad, dvs efter sex års sammanhängande anställning utges ersättning för högst sex trettiodagarsperioder.

Anmärkning:

Rätt till ersättning för sex trettiodagarsperioder gäller fr o m 2014-10-01.

 

Övrigt

Övriga förändringar i allmänna villkorsavtalet är av redaktionell karaktär.

Avtal om riktlinjer för arbetsmiljö och samverkan i arbetsmiljöfrågor

Parterna är överens om en ny bilaga till branschavtalet som fungerar som riktlinjer för arbetsmiljöarbetet i företagen.

Arbetsgruppen Kompetensfrågor

Det är av stor vikt att säkerhetsarbete vid järnvägen bygger på kompetens hos varje individ inom verksamhetsområdet. Målsättningen med den partsgemensamma arbetsgruppen är att finna lösningar på bransch­gemensamma kompetenskrav inom de s k BEST-yrkena.

 

Arbetsgrupp Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Skyddsombuden har en central roll i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. I syfte att få engagerade och kunniga skyddsombud erfordras kompetens för fullgörandet av uppdraget. Parterna är därför överens om att nya skydds­ombud genomgår en grundutbildning. Parterna tillsätter också en arbets­grupp i syfte att följa upp Avtal om riktlinjer för arbetsmiljö och samverkan i arbetsmiljöfrågor, samt kompetensutveckling av skyddsombud.

Förhandlingsprotokollet med bilagor finns på vår hemsida www.almega.se.

Ytterligare upplysningar

Om Du har frågor angående avtalen kan du vända dig till:

Lars Friberg, tel 08 - 762 68 55, eller

Madeleine Edberg, tel 08 – 762 68 96.

Du kan också kontakta Ditt regionkontor eller ringa Almegas jour på telefon 08 - 762 69 90.