Arbetsgivarnytt; Nytt avtal med Unionen avseende tjänstemän vid dagstidningar för tiden 1 juni 2012 till och med den 31 maj 2013

Nytt avtal med Unionen avseende tjänstemän vid dagstidningar för tiden 1 juni 2012 till och med den 31 maj 2013

Den 14 juni 2012 träffade Medieföretagen ett nytt avtal med Unionen om löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar för tiden 1 juni 2012 – 31 maj 2013. Uppgörelsen blev definitiv i och med att Unionens förbundsstyrelse godkände avtalet den 15 juni 2012.

• Avtalsperiod 12 månader
• Lönerevisionsdatum; 1 juni 2012
• 300 kr individgaranti
• 2,6 % till pott för individuell fördelning
• 0,2 % disponeras lokalt eller läggs på potten
• Allmänna villkor:
- ingen företrädesrätt vid kortare visstidsanställningar
- inbyggd provanställning de första 6 månaderna för alla tidsbegränsade anställningar
- höjt övertidstak
- gräns för föräldralön (årslöner över 15 prisbasbelopp)
 

1. Löner

Överenskommelsen beträffande löner består av två alternativa möjligheter: Centralt löneavtal eller Lokalt löneavtal.

Centralt löneavtal – lönerevision per den 1 juni 2012
Hela löneavtalet framgår av bilaga 1 till överenskommelsen. Ett allmänt utrymme beräknas 2,6 % av summan av fasta kontanta lönen för tjänstemän den 31 maj 2012.

Frågan om de 0,2 % för kompetensutveckling från 2010 års avtal avföres från vidare förhandlingar genom att 0,2 % disponeras lokalt fr.o.m. 1 juni 2012. Om lokal överenskommelse inte träffas om annat läggs 0,2 % till löneökningsutrymmet.

Individgaranti
Heltidsanställd garanteras vid revisionen den 1 juni 2012 lönehöjning med 300 kr. För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Lägsta löner
Fr o m den 1 juni 2012
Lägsta lön för 20-åringar är 15 311 kr/mån
Lägsta lön för 24-åringar är 17 740 kr/mån

Lägsta lönerna ska tillämpas från och med den 1 juni 2012 och gäller från och med den 1 i den månad under vilken tjänstemannen fyller 20 respektive 24 år.
 

Överenskommelsen innebär att det i § 4 av den 28 september 2010 angivna utrymmet för utbildning och kompetenssparande om 0,2 % slutgiltigt har avlösts.

Förhandlingsordning
Tjänstemännen ska till företaget senast den 24 augusti 2012 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av dem utsedda representanter.

De lokala förhandlingarna ska vara avslutade senast den 24 september 2012 och eventuell begäran om central förhandling ska påkallas senast den 1 oktober 2012.

Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från de centrala parterna inte kan träffa överens-kommelse ska förhandlingar inledas senast den 14 september 2012 enligt det centrala löneavtalet.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett reglering.

Lokalt löneavtal (se överenskommelsens bilaga 2)
Lokalt löneavtal anger inte hur löneökningarna ska räknas fram. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löne-utrymme samt den individuella fördelningen.

Lokalt löneavtal gäller gentemot Unionen som en alternativ möjlighet till det traditionella sättet att revidera lönerna.

Förhandlingsordning, lokalt löneavtal
Arbetsgivaren ska senast den 24 augusti 2012 till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål att tillämpa lokalt löneavtal. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa lokalt löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhandlingarna ska starta och när de ska vara avslutade.

2. Allmänna anställningsvillkor

Förändringar framgår av bilaga 3 till originalöverenskommelsen.

Allmänna villkor
Följande ändringar sker i de allmänna anställningsvillkoren:

2.2 Tidsbegränsade anställningar
En ny bestämmelse införs i 2.2 Tidsbegränsade anställningar:

”Vid tidsbegränsad anställning som bedöms få en varaktighet av högst en månad gäller inte företrädesrätt till återanställning.”
Det innebär att arbetsgivaren inte behöver fråga tjänstemän som har företrädesrätt till återanställning om arbetsgivaren ska anställa en person tidsbegränsat på kortare tid än en månad.

En ny punkt införes efter 2.2.1 med följdändringar för kommande moment:

2.2.1 Avbrytande av tidsbegränsade anställningar
Tidsbegränsad anställning kan bringas att upphöra före den tid som avsetts vid anställningstillfället genom att arbetsgivare eller tjänstemannen lämnar skriftlig underrättelse. Sådan anställning upphör en månad efter det att någondera parten lämnat skriftlig underrättelse till den andra parten. Från arbetsgivarens sida får sådan underrättelse inte lämnas efter det att sex månader förflutit från anställningens tillträdande.”

Regeln innebär att alla tidsbegränsade anställningar får en inbyggd provanställning under de första sex månaderna. Varje tidsbegränsad anställning kan de första sex månaderna avbrytas av arbetsgivaren med en månads underrättelse utan krav på saklig grund. Den tidsbegränsat anställde tjänstemannen kan på motsvarande sätt avbryta anställningen under hela anställningstiden.

Som en konsekvens av att ovanstående införs får nuvarande 2.2.1 följande rubrik

2.2.2 Uppsägning av vikariat och praktikantanställningar
De första sex månaderna kan arbetsgivaren använda den nya 2.2.1 ovan. 2.2.2 använder arbetsgivaren efter det att sex månader av anställningstiden förflutit. För att arbetsgivaren ska få avbryta vikariat eller praktikantanställning efter de första sex månaderna krävs saklig grund, antingen pga arbetsbrist eller personliga skäl.

12.5.2 Föräldralönens storlek
I punkt 12.5.2. införes som ett nytt sista stycke en begränsningsregel med följande text:

”Föräldralön utbetalas inte för årslönedelar överstigande 15 prisbasbelopp.”
Det innebär att på lönedelar över i motsvarande fast månadslön 55.000 kr (år 2012) betalar arbetsgivaren inte föräldralön. Detta gäller för föräldraledigheter som påbörjas efter den 1 juni 2012.

6 Övertid
Bestämmelserna i § 6 Övertid ändras enligt följande:

6.2.1 Allmän övertid
Första stycket får följande lydelse;

”När det finns särskilda behov får allmän övertid tas ut med högst 200 timmar per kalenderår. Vid beräkning av övertid ska ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie arbetstid likställas med fullgjord arbetstid.”
Arbetsgivaren har möjlighet att beordra allmän övertid om 200 timmar mot tidigare 150 timmar.

6.2.3 Återföring av övertid
”Om övertidsarbete ersätts med kompensationsledighet enligt avtalet återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligt 6.2.1 ovan, allmän övertid.”

”Under kalenderåret får högst 100 timmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet, såvida inte arbetsgivaren och tjänstemannaklubben enas om annat. De lokala parterna kan också träffa överenskommelse om att kompensationsledighet skall läggas ut inom viss tidsperiod.”


Detta innebär att 100 arbetade timmar som tjänstemannen får kompensationsledighet för kan återföras till det allmänna övertidsutrymmet mot tidigare 75 timmar.

6.2.5 Extra övertid
”Utöver vad som sagts ovan kan, när det finns synnerliga skäl, extra övertid tas ut under kalenderåret med högst 100 timmar efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannaklubben.”

Om det finns synnerliga skäl kan extra övertid tas ut med 100 timmar efter överenskommelse med klubben. Tidigare krävdes centralt godkännande för timmar överstigande 75.

Överenskommelse med bilagor.
Har Du frågor som rör Tjänstemannaavtalet avseende dagstidningar är Du alltid välkommen att kontakta oss.