Almega Säkerhetsföretagen och Unionen har tecknat ett nytt kollektivavtal för tjänstemän i bevaknings- och säkerhetsföretag, serviceentreprenadföretag samt specialserviceföretag

Avtalets giltighetstid
Avtalet gäller 12 månader, fr.o.m. den 1 april 2012 t.o.m. den 31 mars 2013.

Avtalets innebörd
Avtalet innebär beträffande:


LÖNER

Enas inte de lokala parterna om annat bildas en allmän pott om 2,6 % för individuell fördelning på tjänstemännens kontanta lön vid företaget per den 31 mars 2012 att utges per den 1 april 2012.

Om överenskommelse därvid inte träffas garanteras varje heltidsanställd tjänsteman som omfattas av lönerevisionen löneökning om sammanlagt minst 300 kr, den s k individgarantin, år 2012.

Ett förtydligande görs i löneavtalet att lokal överenskommelse kan träffas om att tjänstemannen ska erhålla en lägre löneökning än individgarantin.

Efter lönerevisionen 2012 ska lönen uppgå till lägst 16 038 kr per månad för heltidsanställd om tjänstemannen senast den 31 mars 2012 fyller lägst 20 år.
 

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

§ 4.3 Provanställning
De två skäl för provanställning som fanns i tidigare avtal har tagits bort. Dessa var:

1. Tjänstemannens kvalifikationer inom befattningsområdet är oprövade

2. Det föreligger särskilda skäl att pröva kvalifikationerna och arbetsförutsättningar mot bakgrund av arbetsuppgifternas speciella krav

Bestämmelsen får följande lydelse:
Avtal om anställning för viss tid i form av provanställning får träffas mellan arbetsgivaren och tjänstemannen när syftet är att anställningen efter prövotiden ska övergå till en tillsvidareanställning.

Provanställning kan omfatta högst 6 månader. Om tjänstemannen varit frånvarande under provperioden, kan dock anställningen efter överenskommelse mellan arbetsgivare och tjänstemannen förlängas med motsvarande tid.


§ 4.4 Anmälan om tidsbegränsad anställning respektive provanställning
Skyldigheten att underrätta lokal arbetstagarpart i företaget när arbetsgivaren ingår tidsbegränsad anställning längre än tre månader respektive provanställning tas bort helt.


AVLÖSEN AV ÅTAGANDE OM KOMPETENSUTVECKLING

  • I löneprocessen avseende 2012 beslutar de lokala parterna hur värdet av avlösningen av de 0,2 % för utbildning och kompetenssparande ska hanteras.
  • För de fall lokala parter inte kommer överens ökas den allmänna potten ovan med 0,2 %.