Samtliga avtal klara - Spårtrafik

Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spårtrafik träffade den 2 maj 2012 avtal om löner och allmänna anställningsvillkor med SEKO, ST, Sveriges Ingenjörer och SACO-förbundet Trafik och Järnväg (TJ). Avtalen är på tolv månader och gäller fr.o.m. 1 april 2012 t.o.m. 31 mars 2013. Förändringarna i allmänna villkorsavtalet är likalydande för alla. Avtalet är under redigering för tryckning och distribution

Löneavtalen

1)SEKO och ST

Lönerevision
Om inte de lokala parterna enas om annat ska lönerevision ske den 1 april 2012 och omfatta ett utrymme på 2,6 % att förhandla lokalt om.

Lägstlöner
Lägsta löner gäller fortfarande bara i SEKO- och ST-avtalen och kopplas till anställningstid i företaget.

Om lokala parter inte enas om annat ska för tillsvidareanställd arbetstagare (heltid) som fyllt 18 år fr.o.m. 1 april 2012 lägsta lön per månad vara:

16.058 kr

Om lokala parter inte enas om annat ska för tillsvidareanställd arbetstagare (heltid) som fyllt 18 år och som har två års relevant yrkeserfarenhet fr.o.m. 1 april 2012 lägsta lön per månad vara:

17.815 kr

2 ) Sveriges Ingenjörer och TJ
Löneavtalet med Sveriges Ingenjörer och TJ är fortsättningsvis ett sifferlöst lokalt lönebildningsavtal, vilket innebär att överenskommelse om lönerna bygger på samtal med enskilda arbetstagare och träffas på företaget utifrån bl a företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar.

Lönerevisionsdatum är den 1 juni årligen om inte annat överenskommes lokalt.

Allmänna anställningsvillkor
Allmänna villkorsavtalet är likalydande för samtliga fackliga organisationer.

Motparterna har haft krav på långtgående förändringar i avtalet om allmänna anställningsvillkor, vilka dock i stort har kunnat avvisas. Följande ändringar har gjorts i det allmänna villkorsavtalet:

Avtalets omfattning
Avtalet gäller för företag som utför spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet. Med spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet avses företag som utför person- eller godsbefordran på spår samt företag som utför service och/eller andra uppgifter som syftar till att kärnverksamheten, dvs att person- och godsbefordran fungerar.

Lokala avtals uppsägningstid och giltighetstid
Om de lokala parterna inte enats eller enas om annat gäller lokala avtal som träffats eller träffas med stöd av branschavtalet med samma uppsägningstid och giltighetstid som branschavtalet. Uppsägning av lokalt avtal om löner och allmänna anställningsvillkor ska ske senast 14 dagar före branschavtalets utlöpningstidpunkt om inte annat överenskommits. Det innebär att för den lokala part som vill säga upp det lokala avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor som träffats med stöd av branschavtalet ska uppsägning ske senast fjorton dagar före branschavalets utgång.

Ersättningar i det centrala avtalet
Restidsersättningarna
i § 9 mom 3 i det centrala avtalet räknas upp med 2,6 % per den 1 april 2012. Det innebär nedanstående belopp.

Den lägre restidsersättningen i avtalet ändras till 60,54 kr.

Den högre restidsersättningen i avtalet ändras till 90,76 kr.

OB-ersättningarna i § 10 mom 1 i det centrala avtalet räknas upp med 2,6 % per den 1 april 2012. Det innebär nedanstående belopp.

”Enkelt” ob ändras till 17,69 kr.

”Kvalificerat” ob ändras till 39,51 kr.

”Storhelg” ob ändras till 88,79 kr.

Övrigt
Övriga förändringar i allmänna villkorsavtalet är av mer redaktionell karaktär.

I förhandlingsprotokollet uppmärksammas att om inte annat överenskommits i lokalt avtal vid beräkning av anställningstid vid intermittent arbete så krävs det lika många arbetsdagar motsvarande en heltidsanställd för fastställande av rätt till företrädesrätt och övergång till tillsvidareanställning.

Vidare uppmärksammas i förhandlingsprotokollet att i samband med redigering av branschavtalet ska de centrala parterna utrangera 28 dagars-regeln i § 7 mom 4 och i § 11 mom 2, mom 3. Nu gällande regler vid 28 dagars årssemester överförs till 30 dagars årssemester. Nu gällande enskilda anställningsavtal med 28 dagars årssemester har fortsatt giltighet. Denna reglering träder i kraft den 3 maj 2012.

Lägstlöner
Det är de centrala parternas uppfattning att de lönenivåer som finns angivna i löneavtalet är lägstalöner, ingångslöner, och inte löner som ska tillämpas generellt. Av löneavtalet framgår bl a att lönesättning avseende befattningar ska ske, att det ska finnas klara och tydliga kriterier för vad som bestämmer lönesättningen, att det ska finnas en tydlig lönepolicy. De centrala parterna kommer att följa tillämpningen av lägstlönerna och ett system för lönesättning kan då komma att fastställas centralt att gälla för den grupp av medarbetare som omfattas av detta löneavtal på berörda företag.

Ovanstående gäller inte för befintliga lönetariffer där överenskommelse om andra belopp träffats i kollektivavtal.

Arbetstid
I avtalet 2010 togs skrivingen ”De lokala parterna ska verka för att den ordinarie arbetstiden kan tas ut” in i § 6 mom 1:1. Frågan om möjligheten att få ut ordinarie arbetstid har drivits hårt av arbetsgivarna i avtals¬förhandlingarna. Skrivningen innebär en tydlig hänvisning till de lokala parterna att agera så att ordinarie arbetstid kan tas ut. Det kan t ex gälla att ändra i lokala ”staketregler” eller att undertid förs över till kommande begränsningsperioder. De centrala parterna har också i förhandlings-protokollet uttalat att de också ska aktivt följa utvecklingen och arbetet med detta.

I detta sammanhang ska också de centrala parterna titta på de särskilda frågeställningar som arbete på natt och tidig morgon innebär.

Avtal om riktlinjer för arbetsmiljö och samverkan i arbetsmiljöfrågor
Riktlinjerna har reviderats på en punkt. Under rubriken ”Utbildning i arbetsmiljöfrågor” införs följande mening i slutet av stycke två:
”Efter genomförd grundutbildning ska årligen en avstämning ske i skyddskommitté och där sådan inte finns, mellan skyddsombud och arbetsledning, där behovet av vidareutbildning ska kartläggas och genomförandet planeras.”