Arbetsgivarnytt: Nytt Etermedieavtal Journalistförbundet

Ändringar i allmänna villkorsavtalet mm 2012

Bakgrund

I avtalsrörelsen 2010 kom parterna överens om att analysera förutsättningarna för att harmonisera kollektivavtalen för Dagspress, Etermedia, Tidskrift och Public Service. Det huvudsakliga skälet till att bedriva ett harmoniseringsarbete är den omstrukturering som mediebranschen nu genomgår.

Parterna förutsåg tidigt i processen att harmonisering av olika kollektivavtal är både komplicerat och tidskrävande och att partsarbetet därför måste vara långsiktigt. Det slutliga målet är ett gemensamt avtal för hela mediebranschen.

Den nya överenskommelsen är en mellanliggande lösning på denna väg. Journalistavtalet Etermedier är fortfarande ett eget kollektivavtal och har samma tillämpningsområde som tidigare.

Överenskommelsen innebär att ett antal paragrafer harmoniserats fullt ut i respektive avtal. Parterna är ense om att harmoniseringsarbetet ska fortsätta.

Vissa texter är omflyttade och något ändrade utan att det materiellt innebär några förändringar. Vissa justeringar har gjorts för att avtalet ska anpassas till övriga Journalistavtal.

ALLMÄNNA VILLKORSAVTALET

Notera inledningsvis att paragrafnumreringen är ändrad och numera i stort följer den systematik som finns i de allmänna tjänstemannaavtalen med Unionen. I detta avtal har detta skett i mindre omfattning eftersom avtalet sedan tidigare var det mest tjänstemannalika i sin uppbyggnad.

§ 1 Avtalets omfattning

Tidigare texter ändrade, i allt väsentligt samma innehåll.

Bisyssla, gränsen är inte längre under 16 timmar i arbetstid.
Grunddefinitionen på bisyssla är densamma, dvs: ”Om medarbetaren har en annan anställning eller en annan huvudsaklig sysselsättning (studier eller egen verksamhet) utanför företaget som är mer omfattande betraktas anställningen i företaget som en bisyssla. Även om medarbetaren bara har en anställning, men denna är av mindre omfattning, kan det vara fråga om bisyssla.”

Den text som tidigare återfanns i § 13 mom 5.2 i gamla avtalet är flyttad till § 1.3.

Om särskilt utlandsresereglemente eller enskild överenskommelse saknas tillämpas villkoren i särskild bilaga ”Villkor vid utlandsresa”.

§ 2 Anställning

Samma skrivningar som tidigare.

§ 3 Allmänna förhållningsregler

Tidigare texter ändrade, i allt väsentligt samma innehåll.

§ 4 Upphovsrätt

Samma regleringar som tidigare.

§ 5 Lön

Den gamla texten är omredigerad.

• Gamla § 14 – lön för del av löneperiod – flyttad till nya § 5. Ny formel för uträkning av lön för del av löneperiod. Medarbetaren får betalt för fullgjorda timmar vid arbete del av månad.

Ny formel:
Månadslön x 12
Veckoarbetstiden x 52

§§ 6-8 arbetstid, obekväm arbetstid och övertidsersättning

Texterna är redigerade, gamla §§ 7, 8, 9 och 10 är uppdelade på § 6 Arbetstid, § 7 Obekväm arbetstid och § 8 Övertid för att förenkla strukturen.
Inga materiella förändringar.

§ 9 Sjuklön

Ett flertal bestämmelser är tillagda för att harmonisera med övriga avtal, dock inga materiella ändringar i dessa.

Notera att gamla § 13 mom 5.2 numera återfinns i § 1.3 st 2.

Föräldralön är flyttad till § 13.

§ 10 semester

Texterna omredigerade för att harmoniseras med övriga journalistavtal, dock inga materiella förändringar förutom nedan.

Kransdagsersättning § 10.3.4 är införd och uppräknad till 332 kronor per dag. Har troligen ingen större praktisk betydelse eftersom huvuddelen av arbetstiden inom avtalsområdet är förlagd till måndag-fredag.

Tillagt:
• Beräkningsformel för antal betalda semesterdagar.
• Skrivning om säkrat antal semesterdagar för medarbetaren.
• Skrivning om anställningstid i koncern räknas in i intjänandeår.

§ 11 Tjänstledighet och permission

I grunden samma regleringar som tidigare. Ny formel för att beräkna avdrag som understiger fem arbetsdagar.

§ 12 Resor i tjänsten

Samma regleringar som tidigare.

§ 13 Föräldralön

Ny paragraf med samma regleringar som tidigare.

§ 14 Kompetensutveckling

Tillagt:
• Introduktion: innehåll fastställs efter samråd med klubben.
• FOJO: Medarbetare måste anmäla avsikt om att delta i utbildning.

§ 15 Uppsägning

Samma regleringar som tidigare.

§ 16 Förhandlingsordning

Liknande regler, texten är dock redigerad för att förenkla strukturen.

§ 17 Giltighetstid

Samma text som tidigare, dock tillagt ett ”från- och med-datum”.

LÖNEAVTAL

Förändrat löneavtal där ett första steg har tagits för att modernisera skrivningar kring löneprocessen.

Lönehöjningen sker den 1 april 2012 då en lokal pott bildas om 2.6 procent av lönesumman. Vid denna fördelning är varje medarbetare garanterad en löneökning om 300 kronor. Som tidigare gäller att de lokala parterna kan komma överens om annan nivå på individgaranti.

Lägsta lönerna är i detta avtal höjda med 5,6 respektive 6,1 procent. Detta är en engångshändelse på grund av anpassning till nivåerna i övriga journalistavtal. Utgångspunkten har varit avtalet för dagspress där lägstalönerna räknades upp med 2,6 procent . Nya lägsta löner är:

akademisk examen i journalistik 22.543        
övriga 20.497        
         
                   
 
Grundläggande principer flyttad till § 5. Ny text om praktikantlön. Ny text om överläggning med medarbetare som får låg löneökning.

Observera att det inte längre finns särskilda undantagsskrivningar på grund av åldersskäl, anställningstid- och form i löneavtalet.

BILAGOR

Praktikant: protokoll från 1998 och tillhörande riktlinjer har lagts samman i ett ”Avtal för praktikanter”. Inga materiella förändringar.

ARBETSGRUPPER

Samarbetskommitté – påbörjades 2007 och kommer att fortsätta under avtalsperioden. Syfte att följa och främja Etermedieavtalet.

Harmonisering av avtalsvillkoren under avtalsperioden:
1. Samarbets- och förhandlingsavtal
2. Anställning
3. Uppsägning
4. Arbetstid
5. Föräldralön
6. Löneprocessen
7. Gemensamma kommentarer