Förtydligande av arbetsgivarens ansvar för sjuklön

Regeringen har i en proposition i mars 2012 lämnat förslag till förtydligande av arbetsgivarens sjuklöneansvar när en medarbetare återkommer efter att ha varit långtidssjukskriven eller genomgått arbetslivsintroduktion.

En ny sjuklöneperiod påbörjas endast om arbetstagaren helt har återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalade sjuklön för en hel sjuklöneperiod. När det bedöms i vilken utsträckning arbetsförmågan är nedsatt ska det bortses från den period när den enskilde erhållit t ex sjukersättning eller aktivitetsersättning. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Bakgrunden till att regeringen genom sitt förslag förtydligar innebörden är följande. En arbetstagare, som inte längre kan få sjukpenning på grund av de begränsningar som gäller enligt lagen om sjuklön och socialförsäkringsbalken, erbjuds genom Arbetsförmedlingen att delta i en arbetslivsintroduktion. För tid i arbetslivsintroduktion och andra arbetsmarknadspolitiska program får den enskilde aktivitetsstöd.

För de personer som efter genomgången Arbetslivsintroduktion är fortsatt sjuka, kan det bli aktuellt att återvända till sjukförsäkringen. Försäkringskassan har i dessa fall ansett att arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön i 14 dagar och att arbetstagaren därför kan få sjukpenning först från och med dag 15. Detta beror på att Försäkringskassan ansett att den enskildes sjukperiod har brutits eftersom sjukpenning inte utgår när den försäkrade deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, d v s arbetslivsintroduktion. Skälet är att den enskilde har erhållit aktivitetsersättning i stället för sjukpenning.

Svenskt Näringsliv har i skrivelse till Socialdepartementet hävdat att Försäkringskassans tillämpning inte är rimlig och riktig. Svenskt Näringslivs och Almegas uppfattning är att sjukperioden i stället pågår så länge en arbetstagare är arbetsoförmögen i sitt vanliga eller därmed jämförligt arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren bör därför inte vara skyldig att betala sjuklön i dessa fall.

Syftet med regeringens proposition är att förtydliga tillämpningen av sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken. Riksdagen kommer att behandla frågan under våren.

Med hänsyn till regeringens förtydligande rekommenderar Almega medlemsföretagen att inte betala sjuklön efter avslutad eller avbruten arbetslivsintroduktion om arbetstagaren fortfarande är sjuk och saknar arbetsförmåga. För att en ny sjuklöneperiod ska kunna påbörjas krävs att arbetstagaren har återgått i arbete hos arbetsgivaren i minst en dag.

Med stöd av formuleringarna i propositionen är det Almegas uppfattning är förslaget inte är att betrakta som en ändring av gällande rätt utan ett klargörande och förtydligade av vad som redan gäller. En försäkrad kommer i stället ha möjlighet att få sjukpenning från Försäkringskassan.

För att en ny sjuklöneperiod ska kunna påbörjas krävs att den anställde har återfått sin arbetsförmåga helt och har arbetat minst en dag.

Om den anställde beviljats ledighet av annan anledning än sjukdom för del av dag, t ex föräldraledighet, ledighet för tandläkarbesök m m ska den anställde anses ”helt ha återgått i arbete” om han eller hon har utfört arbete den resterande tiden.