Arbetsmiljö Arbetsrätt

Vård­företagarna – För dig som ska söka tillstånd hos IVO (arbetsmiljö och arbetsrätt)

Från och med 1 januari 2019 har tillståndsplikten för privat LSS- och SoL-verksamhet utökats och förändrats. Hemtjänst, ledsagarservice, avlösarservice och biträde av kontaktperson är numera tillståndspliktiga verksamheter. Den nya ägar- och ledningsprövningen innebär att det vid varje ny ansökan ställs krav på insikt i de regler som gäller för verksamheten, i ekonomi och i arbetsrätt.

Syftet med denna kurs är att ge kunskaper som vid en tillståndsansökan ska kunna användas för att styrka att det inom företagsledningen finns insikt i arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning. Det bör dock påpekas att IVO inte preciserar exakt vad som krävs för att uppfylla insiktskravet. Efter avslutad kurs kommer ett intyg att delas ut som tydligt anger vilka moment som har behandlats under kurstillfället.

För företag vars verksamhet sedan årsskiftet är tillståndspliktig gäller övergångsregler där företagen senast sista februari måste ha inkommit med tillståndsansökan. Ansökan kan dock kompletteras i efterhand, till exempel för att styrka insikt i arbetsrätt.

På denna kurs går vi på ett övergripande plan igenom:
– Medbestämmandelagen (MBL)
– Lagen om anställningsskydd
– Ledighetslagarna
– Kollektivavtal och dess verkan
– Arbetsmiljö

Du får en inblick i hur lagstiftningen fungerar och vi går igenom grundläggande regler och praktisk tillämpning kring arbetsrätt, kollektivavtal och arbetsmiljö. Vi belyser även vanligt förekommande frågeställningar och situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen.

Målgrupp:
Denna kurs vänder sig till dig som bedriver tillståndspliktig SoL- eller LSS-verksamhet och ingår i företagets ledning, Företagets ledning definieras enligt lag/IVO som vd/motsvarande, styrelseledamot och betydande ägare.

Pris

3500 kronor exklusive moms per person.

Vårdföretagarna förbehåller sig rätten att vid för få anmälda ställa in kursen.

Tillfällen