Hoppa till innehåll

Kärlek på jobbet kräver tydlighet

Enligt SCB är det vanligt med kärleksrelationer på jobbet. I Sverige finns det 86 500 par där båda parter arbetar på samma arbetsplats. Men hur ser reglerna ut och vad bör man som arbetsgivare tänka på? Almegas arbetsrättsjurist Mia Fransson klargör vad som gäller.

Som arbetsgivare kan det ibland vara svårt att veta hur man ska hantera kärleksrelationer på arbetet och om man ens ska beröra det. Det finns enligt lag inga hinder för parter i en kärleksrelation att arbeta tillsammans, men ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att titta på hur relationen påverkar arbetsplatsen och arbetsuppgiften.

– Har den ena parten exempelvis en lönesättande roll gentemot den andra parten kan det behöva ses över. Det kan exempelvis också handla om att undvika situationer som favorisering eller jäv, och att se till att berörda parter inte arbetar i samma arbetsgrupp, säger Mia Fransson.

Mia Fransson, arbetsrättsjurist på Almega.

Ur ett medarbetarperspektiv menar Mia Fransson är transparens alltid det bästa alternativet.

– Transparens är viktigt – oavsett vilket typ av relation det handlar om. Det är alltid bra om den närmaste chefen åtminstone är informerad, eftersom situationen kan vara känslig, särskilt om relationen har blivit stadigvarande. Arbetsuppgifter kan behöva omfördelas och närmaste kollegor informeras.

Relationspolicyn behöver förankras

På vissa arbetsplatser och inom vissa företag kan man vilja ha en egen policy som inte tillåter kärleksrelationer på arbetet. Men det är det arbetsrättsliga regelverket som gäller, även om det går att ha en policy.

– En del arbetsgivare låter relationspolicyn vara en del av Bolagets Etiska regler. Ska man ha en policy måste den förankras hos såväl medarbetare som fack. En relationspolicy kan även omfatta andra relationer, såsom vänskap och släktskap, och skulle jävssituationer uppstå kan det vara bra om man är tydlig med vad som gäller, säger Mia Fransson.

För en anställd gäller lojalitetsplikten och det innebär att den anställde inte får vidta åtgärder som kan skada eller försvåra arbetsgivarens verksamhet och är även skyldig att undvika situationer som kan komma i konflikt med arbetstgivarens intressen.

Gränssättning, tydlighet och lyhördhet

Även om en relationspolicy inte alltid har någon praktisk betydelse så är det viktigt att företagens ledningsgrupper är lyhörda och tydliga vad gäller gränssättning, särskilt om det råder ett maktförhållande, någon annan typ av beroendeställning eller en stor åldersskillnad mellan berörda parter.

– Att relationer och flört mellan kollegor sker är inte konstigt, men var lyhörd inför möjligheten att relationen i dessa situationer kanske inte är välkommen eller ens frivillig. Råder det en maktobalans mellan parterna kan det vara så att endera parten känner sig tvingad att inleda en relation av rädsla för negativa konsekvenser, som att förlora sitt jobb. Här är det viktigt att den HR-ansvarige rustar medarbetaren att tydligt sätta gränser, men också se till att finnas där som stöd och vara behjälplig om det behövs – ju tidigare, desto bättre, säger Mia Fransson.

Kärlek på jobbet även positivt på en arbetsplats

Ovanstående till trots, kan det faktiskt också vara en fördel med kärleksrelationer på en arbetsplats och något positivt för individerna.

– ­Kärleksrelationer på jobbet är oftast inget som arbetsgivare behöver vara orolig för. Majoriteten av de relationer som uppstår på arbetsplatser består och kan bidra till en god stämning på arbetsplatsen och positiv energi, avslutar Mia Fransson.