Vaccination mot covid-19 – frågor och svar för dig som arbetsgivare

Vaccination mot covid-19 är igång i Sverige och Folkhälsomyndigheten uppmanar alla som kan att vaccinera sig för att begränsa smittspridningen. Många ställer sig positiva till vaccination, men när tveksamhet inför vaccinering uppstår bland enskilda medarbetare på företag påverkar det också verksamheten i stort. Vilka krav kan arbetsgivare ställa på vaccination?

Jonas Stenmo
Jonas Stenmo, chefsjurist på Almega.

Att förebygga smittspridning av covid-19 är en del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Och för att minimera risken att smitta sprids inom verksamheten ställer många arbetsgivare inom olika yrkesgrupper krav på att medarbetarna ska vaccinera sig när tillfället erbjuds. Men vad händer när en medarbetare säger nej till vaccinering? Här svarar Almegas chefsjurist, Jonas Stenmo, på frågor om vaccination på arbetsplatsen.

Varför är vaccination mot Covid-19 så viktigt?

Covid-19 är en allvarlig sjukdom, den är klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig. Den slår olika hårt mot olika personer, men det är en allvarlig sjukdom som i ett antal fall leder till sjukhusvård och intensivvård samt dödsfall. Ett antal personer som insjuknat drabbas av långvarig sjukdom. Vaccin är den åtgärd som bedöms minska samhällspridningen och stoppar pandemin. Det är därför så viktigt att alla som kan faktiskt vaccinerar sig. Vi behöver hjälpas åt för att på alla tillgängliga sätt begränsa smittspridningen av Covid-19.

folkhalsomyndigheten.se hittar du mer information om vaccination.

Varför ska arbetsgivare begära att medarbetarna vaccinerar sig?

Vaccination är viktigt för verksamheten, för att undvika att arbetstagare blir sjuka och sprider smitta vidare till andra. Att förebygga smittspridning är del av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Därutöver är det Folkhälsomyndighetens, FHM:s råd att alla som kan också ska vaccinerar sig mot Covid-19.

Det är också viktigt för att behålla förtroendet för företagens verksamhet hos allmänheten, kunder och samarbetspartners, att minimera risken för att smitta sprids i verksamheten. För verksamheter inom vård och omsorg gäller särskilda regler om patientsäkerhet m.m.

Hur ska arbetsgivare agera när det gäller vaccinationer?

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och för verksamheten.  Det är i de allra flesta fall ett relevant krav att alla som kan faktiskt vaccinerar sig mot Covid-19. Det bästa är att försöka lösa frågan genom dialog, saklig information och att motivera medarbetarna. Det är viktigt att ha en dialog med lokala facket och skyddsombud/arbetsmiljöombud i företaget.

Vad kan arbetsgivaren göra om en medarbetare inte vill vaccinera sig?

Dialog är alltid viktigt. Om en medarbetare inte vill vaccinera sig kan det vara bra att ta ett samtal med medarbetaren kring varför denne motsätter sig vaccinering. Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att du som arbetsgivare i förekommande fall har rätt att ta ställning till om det krävs organisatoriska förändringar i verksamheten, baserat på om medarbetare är vaccinerade eller inte.

Kan arbetsgivaren fråga om vaccination vid nyanställning?

Ja, men det är mer relevant när vaccinet är allmänt tillgängligt. Det liknar krav på till exempel hälsodeklaration eller tjänstbarhetsintyg.

Du som är medlem i Almega hittar fler frågor och svar om vaccination inne i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.