Nytt viktigt samarbetsavtal i hamn för att utveckla framtidens kollektivavtal

Idag har Almega och de fackliga organisationerna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Journalistförbundet kommit överens om ett nytt samarbetsavtal för tjänstesektorn. Det är ett avtal som är ett viktigt steg för att utveckla kollektivavtalen till att bli än mer anpassade till framtidens arbetsliv och arbetsmarknad.

Lika viktigt är att vi med det här avtalet stadfäster en väl fungerande samarbetsform som gör det möjligt för parterna att lyfta olika frågeställningar som kan behöva lösas, på ett konstruktivt och långsiktigt sätt mellan avtalsrörelserna. Det kan exempelvis handla om hur vi gemensamt kan arbeta för att underlätta strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och säkra relevant kompetens inom tjänstesektorn.

Med det här avtalet fortsätter vi nu det gemensamma utvecklingssamarbete som parterna de två senaste åren bedrivit, som möjliggjordes av överenskommelsen om flexpension för tjänstesektorn. Samarbetet har innefattat fyra olika delprojekt som presenterat sina slutsatser under våren 2019, där vi bland annat enats om en partsgemensam guide om hur man formar ett jämställt arbetsliv, hur man utvecklar lokala löneprocesser och håller bra lönesamtal, liksom en guide som underlättar lokal samverkan i ett framtidsperspektiv och en rapport om framtidens arbetsliv där tjänstesektorns och arbetsmarknadens utmaningar särskilt identifierats.

Det här är ett samarbete som har visat sig särskilt fruktbart eftersom parterna både lyckats skapat samsyn kring vissa gemensamma viktiga frågor, men också skapat goda förutsättningar för att utveckla kollektivavtalen mellan förbunden inom Almega och de fackliga motparterna. Genom det nya samarbetsavtalet har vi nu tagit ytterligare ett steg och fått en långsiktig modell på plats för hur vi framöver ska samarbeta kring utvecklingen av de gemensamma kollektivavtalen.

Detta avtal blir därmed en viktig i del i arbetet för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen genom att vi utvecklar kollektivavtalen så att de är relevanta för framtidens företag och hanterar de frågor som är viktiga i framtidens arbetsliv.

Tillsammans har vi med våra fackliga motparter visat att vi förmår ta ansvar både för att lösa svåra intressemotsättningar och konstruktivt ta oss an angelägna framtidsfrågor. Nu ser vi på Almega fram emot att fortsätta det här konstruktiva arbetet.