Nytt samarbetsavtal tecknat för att fortsätta arbetet med att utveckla framtidens kollektivavtal

Arbetsgivarna inom Almega och de fackliga organisationerna Unionen, Sveriges Ingenjörer och Journalistförbundet har idag kommit överens om ett nytt samarbetsavtal för tjänstesektorn.

Samarbetsavtalet syftar till att utveckla kollektivavtalen till att bli än mer anpassade till framtidens arbetsliv och arbetsmarknad. Samarbetsavtalet syftar också till att stadfästa en väl fungerande samarbetsform som gör det möjligt för parterna att lyfta olika frågeställningar som kan behöva lösas, på ett konstruktivt och långsiktigt sätt mellan avtalsrörelserna. Det skulle till exempel kunna handla om att parterna gemensamt arbetar för att underlätta strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och säkra relevant kompetens inom tjänstesektorn.

Samarbetsavtalet är en kodifiering av och en fortsättning på det gemensamma utvecklingsprojekt som parterna de två senaste åren bedrivit, som möjliggjordes av överenskommelsen om flexpension för tjänstesektorn. Det samarbetet, som var ett tidsbegränsat projekt, startade hösten 2017 och har gått under namnet Framtidens avtal. Inom ramen för det samarbetet har fyra olika delprojekt bedrivits som presenterat sina slutsatser under våren 2019. Genom samarbetet har parterna bland annat enats om en partsgemensam guide om hur man formar ett jämställt arbetsliv, hur man utvecklar lokala löneprocesser och håller bra lönesamtal, liksom om en guide som underlättar lokal samverkan i ett framtidsperspektiv och en rapport om framtidens arbetsliv där tjänstesektorns och arbetsmarknadens utmaningar särskilt identifierats.

Detta samarbete har visat sig särskilt fruktbart eftersom parterna både lyckats skapat samsyn kring vissa gemensamma viktiga frågor, men också skapat goda förutsättningar för att utveckla kollektivavtalen mellan förbunden inom Almega och de fackliga motparterna. Genom det nya samarbetsavtalet har parterna nu etablerat en långsiktig modell för hur de framöver ska samarbeta kring utvecklingen av de gemensamma kollektivavtalen:

– Det är bra att vi nu fullföljer överenskommelsen om flexpension i sin helhet. Det är positivt att vi gemensamt hittat långsiktiga former för samarbete i framtidsfrågor, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen

– Samarbetsavtalet är en bra plattform för fortsatt partsgemensamt arbete. Tjänstesektorn är en viktig och växande domän för ingenjörer. Ett aktivt samarbete kring kollektivavtalen ger möjligheter till nya lösningar och goda förutsättningar för våra medlemmar, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

– För att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen behöver kollektivavtalen utvecklas så att de är relevanta för framtidens företag och hanterar de frågor som är viktiga i framtidens arbetsliv. Det har vi nu lagt en bra grund för på våra gemensamma avtalsområden. Vi har tillsammans visat att vi förmår ta ansvar både för att lösa svåra intressemotsättningar, som när vi löste flexpensionsfrågan, och därefter tillsammans konstruktivt ta oss an angelägna framtidsfrågor. Vi ser fram emot att fortsätta det här konstruktiva arbetet, säger Anna Karin Hatt, VD Almega.

– Mediebranschen har speciella förutsättningar och genom det här avtalet kan vi se till att våra medlemmar får en röst även i det här sammanhanget angående utvecklingen av framtidens kollektivavtal. Inom ramen för den arbetsgrupp som föregått det här formaliserade samarbetet talats om till exempel egenanställningsföretag, egenföretagare, med mera – frågor som är extra viktiga för oss, säger Ulrika Hyllert förbundsordförande Sveriges Journalistförbund.