Ny e-fakturalag – säkerställ att företagen inte hamnar i kläm

Den 1 april 2019 träder en ny lag i kraft i Sverige, lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, e-fakturalagen.

De nya reglerna innebär att upphandlande myndigheter kommer bli skyldiga att ta emot och behandla fakturor som överensstämmer med en viss EU-standard för elektronisk fakturering. Detta ligger i linje med EU-reglerna. Den svenska lagen går dock längre än vad EU-reglerna kräver genom att det samtidigt även blir obligatoriskt för leverantörer som fakturerar upphandlade myndigheter att använda e-fakturor som uppfyller EU-standarden. De nya reglerna gäller alla upphandlingar, även direktupphandlingar, som påbörjats efter den 1 april 2019.

En utvärdering visar att många småföretag saknar systemstöd för att kunna fakturera på det sätt som lagen kräver. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) vill nu införa föreskrifter som innebär att upphandlande myndigheter blir skyldiga att tillhandahålla en avgiftsfri fakturaportal som kan användas av företag som saknar eget systemstöd för e-fakturering. Almega ställer sig bakom DIGG:s förslag om fakturaportal.

– Vi på Almega ser positivt på en övergång till e-fakturering. Det är ett effektivt sätt att hantera betalningar. Det är dock av största betydelse att en sådan omställning genomförs på ett tidsmässigt rimligt sätt. Vi kan konstatera att de nya reglerna snart träder i kraft samtidigt som många av de mindre företagen saknar egna systemstöd för e-fakturering med EU-standard. Genom inrättandet av fakturaportaler kommer sådana företag att kunna leva upp till de nya reglerna och delta i upphandlingar. Det tycker vi är klokt och bra, säger Ulrica Dyrke näringspolitisk expert för upphandlingsfrågor.

DIGG:s förslag innebär att fakturaportal ska finnas per den 1 oktober 2019, vilket är sex månader efter att e-fakturalagen trätt i kraft. Detta tidsmässiga glapp kan orsaka problem för de företag som idag saknar systemstöd. Almega ser risk för att fakturaportaler inte kommer finnas på plats ens till den 1 oktober. Almega föreslår mot denna bakgrund att det införs en kontrollpunkt där implementeringen på de upphandlande myndigheterna och enheterna av både system och fakturaportaler undersöks av DIGG.

– Innan det säkerställs att det finns fungerande system och fakturaportaler på plats på myndigheternas sida anser vi att DIGG inte kan vitesförelägga leverantörer att sända e-fakturor enligt den nya EU-standarden. En sådan tillämpning skulle innebära att många företag skulle hamna i kläm på ett orimligt sätt, menar Ulrica Dyrke