Styr- och resursutredningen styr inte mot resultat

Styr- och resursutredningen levererade den 1 februari 2019 sitt betänkande ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” (SOU 2019:6). Förslagen fokuserar på att ge lärosätena stor frihet kring sina ekonomiska resurser, utan skarpa resultatkrav. Det kan leda till att högskolans effektivitet minskar.

Idag är resurser kopplade bland annat till studenternas prestationer och till kostnadsskillnader mellan olika utbildningar, där dyrare utbildningar automatiskt får mer resurser. I Styr- och resursutredningens betänkande, som presenterades idag av utredaren Pam Fredman, föreslås dessa medel tas bort. Dessutom läggs forsknings- och utbildningsmedel i en gemensam pott.

– Lärosätena får med förslaget i full frihet att själva disponera medel mellan olika kurser och utbildningar, och inga incitament att studenterna ska bli klara med sina studier. Risken är överhängande att lärosätena producerar mer av de billigare kurserna och färre av de dyrare, och att studenternas studier förlängs. Effektiviteten i högskolan kan komma att försämras, säger Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom, Almega.

Almega och andra näringslivsorganisationer har önskat se särskilda resurser kopplat till samverkan och studenternas etablering på arbetsmarknaden, som en del av resurstilldelningen per student.

– Styr- och resursutredningen vill inte ha några samverkans- och resultatpengar kopplade till studentpengen. Det är synd, kompetenskrisen är alarmerande i tjänstesektorn och lärosätena behöver ha starka incitament att jobba nära arbetsmarknaden. Både för näringslivets och studenternas skull, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

Därtill föreslår utredningen stora neddragningar i de medel som anslås till forskningsråden, medel som bygger på att forskare och lärosäten konkurrerar om de bästa idéerna. Till exempel minskas anslagen till Vetenskapsrådet.

– Återigen ett förslag som inte kommer befrämja näringslivets och samhällets behov av spetsforskning, för att lösa de stora framtidsutmaningarna. Dessutom skjuter utredaren de viktiga innovationsfrågorna framför sig, till en eventuell kommande utredning, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.