Osund offentlig konkurrens hämmar tjänstesektorn

Många företag, inte minst inom tjänstesektorn, drabbas av osund konkurrens när kommuner, landsting och stat säljer varor och tjänster på den öppna marknaden. För att undersöka saken närmare har Almega genomfört en undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn. Resultatet visar att två av tre (66,7 %) av de tjänsteföretag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga. Nära 85 procent av de tjänsteföretag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.

– Det är inte bara de drabbade företagen som lider av osund konkurrens. I ett större perspektiv är den osunda konkurrensen mycket skadlig för hela Sveriges företagsklimat och vår ekonomiska tillväxt. Det säger Andreas Åström, chef för näringspolitik och kommunikation på Almega.

Läs rapporten här

Tjänsteföretagen upplever framförallt följande konkurrensproblem:

  • Att den offentliga aktören har en prissättning som inte är marknadsmässig. Problemen rör prissättning hos såväl kommunala som statliga aktörer.
  • Att offentliga aktörer marknadsför sin egen verksamhet framför företagens. Det kan exempelvis handla om att det kommunala bolagets säljverksamhet omnämns i positiva ordalag av personal som arbetar med tillståndsfrågor på kommunens förvaltning
  • Att kommunen ger den verksamhet som bedrivs i egen regi fördel i upphandlingar.
  • Att företagen inte ges tillgång till viktig infrastruktur. Det kan exempelvis röra tillgång till IT-system eller till lokaler som ryms inom myndigheten och som är en förutsättning för att kunna bedriva den aktuella verksamheten.
  • Att verksamhet som kommunen eller landstinget bedriver i egen regi för interna ändamål även tackar ja till externa uppdrag.

Hälften av de drabbade företagen i undersökningen svarar att de har varit i kontakt med den som hindrar verksamheten. Men många företag är rädda för att stöta sig med den offentliga aktören. Ofta handlar det om att man inte vill förstöra relationerna till exempelvis kommunen, som även beviljar tillstånd etc. Det kan också handla om en rädsla för att förlora kommunen som en framtida kund.

– Detta handlar inte sällan om situationer som liknar David mot Goliat. Därför är det viktigt att det finns ett rättssystem som kan ta om hand dessa konkurrenskonflikter på ett effektivt sätt. Dagens regler lämnar mycket mer att önska i detta avseende. Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig verksamhet (KOS) har funnits i snart ett decennium, men trots detta upplever företagen att problemen kvarstår. De sex fall som Konkurrensverket hittills har drivit till domstolsavgörande visar att dessa ärenden kräver omfattande bevisning och är mycket resurskrävande. Det tar flera år från anmälan till domstolsavgörande, säger Ulrica Dyrke, jurist och konkurrensexpert på Almega.

– Nu måste reglerna bli effektivare och ledtider kortare för fler vägledande avgöranden. Almega anser att det är dags för en översyn av lagstiftningen. Det är dags att ta itu med dessa frågor på allvar. I grunden handlar det om att skapa ett sunt företagsklimat, avslutar Andreas Åström.