Kompetenskris i tjänsternas Europa

Den inre marknaden är grunden i EU-samarbetet och helt avgörande för om svenska företag ska kunna attrahera de talanger som krävs för att konkurrera på en internationell marknad även i framtiden. Tyvärr pekar delar av EU-politiken i motsatt riktning med mer detaljreglering av sociala frågor, begränsad rörlighet och regleringar. Ofta handlar det om ren protektionism. Fokus måste ligga på effektivitet och att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster. Det menar Almega när man på tisdagen presenterade sina prioriterade frågor inför EU-valet i maj.

Tjänstesektorn är avgörande för tillväxt och nya jobb. Här finns 90 procent av de nya jobben och två tredjedelar av EU:s ekonomi. I Sverige stod datakonsulter, telekomföretag och företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, bemanning, fastighetsservice, säkerhetstjänster och resetjänster tillsammans för drygt 75 procent av tillväxten i den privata tjänstesektorn under första kvartalet 2018. Men sju av tio företag som försökt rekrytera har haft svårt att hitta rätt kompetens. Många tjänsteföretag har nu så svårt att hitta rätt kompetens i Sverige att de börjar flytta produktion till dotterbolag eller helt enkelt outsourcar till andra företag.

– EU måste skapa goda förutsättningar för tjänsteföretag att rekrytera rätt kompetens. Detta åstadkoms genom att förbättra rörligheten för tjänster, arbetstagare och studenter, förenkla erkännandet av utbildnings- och examensbevis från skolor och högre utbildning och genom att öka investeringar i utbildning, säger Andreas Åström som är näringspolitisk chef på Almega.

Ett av de tydligaste exemplen på politik som begränsar företagens konkurrensmöjligheter är den sociala pelaren. Traditionellt sett har sociala frågorna reglerats mycket sparsamt på EU-nivå. Men på arbetsmarknadsområdet är det tvärtom. Den sociala pelaren hotar väl fungerade nationella arbetsmarknadsmodeller, som den svenska. Istället borde EU respektera medlemsstaternas kompetens, de nationella arbetsmarknadsmodellerna och kollektivavtalens ställning.

Även regleringsivern kring digitalisering och AI hotar på sikt att försvåra ännu mer för företagen i tjänstesektorn. Digital teknik och innovativa affärsmodeller ger Sverige och EU en enorm tillväxtpotential. Inte bara för IT- och telekomföretag utan för samhället och näringslivet i stort. En fullt integrerad marknad för den digitala ekonomin är positiv för hela ekonomin.

– Almegas vision är ett Europa med en väl fungerande inre marknad, med god tillgång till kompetens och fri rörlighet för företag, människor, kapital, varor, tjänster och data. Men i dag går utvecklingen inom flera frågor åt fel håll. Sverige och EU måste driva en politik för fri rörlighet, sund konkurrens och färre regler. Det kommer att förbättra konkurrenskraften och gagna jobbskaparna inom tjänstesektorn, avslutar Andreas Åström.

Om svenska tjänsteföretag ska kunna konkurrera i en internationell ekonomi måste EU ändra inriktning inom några vitala områden:

  • Den fria rörligheten begränsas öppet och dolt samtidigt som kompetensbristen ökar. Detta är förödande för svenska tjänsteföretag som är helt beroende av att locka talanger till Sverige. Fokus måste ligga på att riva hinder för fri rörlighet, särskilt för tjänster.
  • Långtgående regleringar på det sociala området hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen. Istället borde EU respektera medlemsstaternas kompetens, de nationella arbetsmarknadsmodellerna och kollektivavtalens ställning.
  • Digitaliseringen skapar nya tjänster och arbetssätt men hindras av en föråldrad reglering. EU måste kunna ta hänsyn till individens integritet och samtidigt ta vara på alla fördelar med datadriven innovation.

Läs mer om våra prioriterade frågor inför EU-valet