Almegas Tjänsteindikator Q4 2018: Kompetensbristen fortsätter hämma tjänstesektorns utveckling

Almegas tjänsteindikator för fjärde kvartalet visar att konjunkturen ännu är stark inom den privata tjänstesektorn, även om den har mattats något sedan årsskiftet. Det är framförallt delar av företagstjänsterna som håller uppe produktionstakten inom den privata tjänstesektorn, medan andra delar utvecklas svagare. Samtidigt är personalbristen uppe på nya toppnivåer, något som är det största hindret för fortsatt tillväxt inom tjänstesektorn.

Rapporten visar även att arbetskraftskostnaderna, lön plus sociala avgifter, har ökat snabbare inom svensk tjänstesektor än i flera jämförbara västeuropeiska länder. Inom den privata tjänstesektorn i Sverige är arbetskraftskostnaderna ca 1,3 gånger högre än i t ex Tyskland och Finland, drygt 60 procent högre än i Storbritannien och 54 procent högre än genomsnittet i EU.

De höga arbetskraftskostnaderna kombinerat med att den internationella konkurrensen håller nere priserna, gör att svenska tjänsteföretag inte kan höja lönerna. Det leder till att företagen får svårt att i Sverige attrahera den kompetens som behövs och tvingas därför förlägga delar av den mer avancerade tjänsteproduktionen i andra länder där kostnaderna är lägre.

Näringspolitiken måste i betydligt högre grad än i dag utformas utifrån de kunskapsintensiva tjänsteföretagens verksamhet och förutsättningar. En viktig del är att se över är till exempel skatt på arbete. Dagens system är skapat för en tid där lönerna bara var en liten del av kostnadskakan. I dagens tjänsteföretag kan upp emot 80 procent av de samlade kostnaderna vara lönekostnader, vilket innebär att hög beskattning på arbete slår hårt inom tjänstesektorn.

Nästa regering behöver prioritera kraftfulla reformer för att säkra att de kvalificerade jobben blir kvar i Sverige. Arbetsförmedlingen behöver reformeras, det behövs fler utbildningsplatser på de högskoleutbildningar där det råder brist på arbetskraft, och en moderniserad arbetsrätt krävs. Samtidigt behöver skatten på arbete sänkas, då vi genom sänkta marginalskatter och sänkta arbetsgivaravgifter, behåller de kvalificerade jobben i Sverige.

Läs hela rapporten