Tjänstesektorns produktivitet står stark

Den svenska tjänstesektorn växer och blir en allt viktigare del av Sveriges ekonomi. Därmed blir produktiviteten i tjänsteproduktionen avgörande för BNP-utvecklingen och de offentliga finanserna. Almegas nya rapport visar att den svenska tjänsteproduktionen står stark i internationell jämförelse, mycket tack vare de kunskapsintensiva företagstjänsterna. Men nu hejdas tillväxten i dessa företag av de stora svårigheterna att hitta kvalificerad personal.

– Det behövs reformer för bättre matchning och ökad utbildningsnivå, dagens situation är ohållbar och kommer förvärras av ett minskat arbetskraftsdeltagande framöver. För att lösa problemen behövs ökad arbetskraftsinvandring, effektivare arbetsförmedling och bättre villkor för kompetensutveckling i företagen, säger Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom på Almega. 

Det senaste decenniet har Sveriges totala produktivitet utvecklats långsamt, ca en procent under det historiska snittet. Om den lägre takten är det nya normala kommer Sverige gå miste om BNP-tillväxt motsvarande 1 260 miljarder kronor fram till år 2025.

– Om produktiviteten i ekonomin ska höjas krävs ökade investeringar i IT och mer satsningar på automatisering och robotisering. Idag minskar IT-investeringarna i andel av BNP, denna trend behöver brytas, säger Fredrik Voltaire.

Det finns en risk att den låga produktivitetsutvecklingen efter finanskrisen är av strukturell karaktär, och har kommit för att stanna. Det är en allvarlig utmaning för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft.

– Den nya regeringen bör agera snabbt för att ta itu med frågan om hur Sveriges produktivitet kan höjas. Det är förmodligen den viktigaste långsiktiga frågan en regering kan jobba med – utan produktivitet ingen välfärd, avslutar Fredrik Voltaire.