Låt fristående företag sköta arbetsförmedlandet

Arbetsmarknadsutredningen verkar lägga två olika förslag för framtidens Arbetsförmedling. Almega välkomnar förslaget att en ny arbetsmarknadsmyndighet, istället för nuvarande Arbetsförmedling, blir en ren beställare av tjänster från privata företag.

– Matchning och utbildning är de arbetsmarknadsinsatser som bäst leder till att arbetslösa får jobb. De privata företagen har både tätare kontakter med de arbetssökande och betydligt bättre relation med arbetsgivarna. Därför vill vi att privata leverantörer får ta över Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha arbetslösa till arbete, säger Andreas Åström, chef näringspolitik och kommunikation på Almega.

I en ny myndighetsstruktur bör upphandling och kvalitetsuppföljning separeras från själva utförandet av förmedlingstjänster. Idag är dessa funktioner sammanblandade på ett olyckligt sätt.

– Upphandling och valfrihetssystem behöver utvecklas för att skapa förutsebarhet och kvalitetsdrivande villkor för de externa utförarna i arbetet att hjälpa de arbetssökande ut i jobb, säger Andreas Åström.

Arbetsmarknadsutredningen tycks också föreslå att kommunerna får ta över ansvaret för sociala insatser, till exempel arbetsträning. Almega avvisar förslag om ytterligare kommunalisering av arbetsmarknadspolitiken.

– Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och arbetsmarknadsutbildningarna ska även fortsättningsvis vara ett statligt ansvar. Om arbetsmarknadspolitiken ytterligare kommunaliseras försvinner den nationella likvärdigheten. Bostadsadressen ska inte avgöra vilken hjälp en arbetssökande får, säger Andreas Åström.

Almega anser att den arbetsmarknadspolitiska bedömningen behöver utvecklas och professionaliseras, så att anvisningen av deltagare blir mer logisk och konsekvent.

– En ny arbetsmarknadsmyndighet ska fokusera på myndighetsutövning, själva arbetsförmedlandet utförs bäst av fristående matchningsföretag, avslutar Andreas Åström.