Nya lagar att hålla koll på

Under maj och juli trädde ett par nya lagar i kraft som kan vara av intresse i arbetslivet. Här är några som kan vara viktiga att hålla ögonen på.

Förstärkt rehabilitering  för återgång i arbete

Nya regler införs om arbetsgivarens skyldighet att planera insatser som underlättar för att en medarbetare ska kunna återgå till arbetet efter en sjukskrivning.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Den 1 juli 2018 höjs det så kallade taket i sjukförsäkringen från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp.

Företagshemlighetslagen

En ny lag om företagshemligheter trädde ikraft 1 juli 2018.  Lagen ersätter en befintlig lag om skydd för företagshemligheter. Den nya lagen innebär bland annat att fler former av angrepp ska vara otillåtna och kunna förbjudas, att den som avslöjar en företagshemlighet ska betala skadestånd i fler fall, att sekretesskyddet för företagshemligheter i rättegångar blir starkare och att straffen för företagsspioneri skärps.

Diskrimineringslag

Den 1 maj görs en ändring i diskrimineringslagen som avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ändringen innebär att även företag som sysselsätter färre än tio arbetstagare ska omfattas av förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Det gäller företag som i sin näringsverksamhet tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten. Undantaget för mindre företag tas således bort.

Vill du som arbetsgivare hålla dig informerad?

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om aktuella arbetsgivarfrågor samt relevant information rörande ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.

Inte medlem? Här kan du läsa mer om medlemskap i något av Almegas förbund