Arbetsförmedlingen halverar aktiva insatser för arbetslösa

Om inget görs riskerar Sverige nu att missa den bästa chansen vi kommer att få på många år när det gäller att få fler nyanlända i arbete och sänka arbetslösheten. Den rådande högkonjunkturen är ett möjligheternas fönster där många nyanlända och utomeuropeiskt födda borde kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Det är en möjlighet vi ska nyttja på bästa sätt. Fokus nu måste ligga på att så snabbt som möjligt matcha de arbetslösa mot de lediga jobb som finns, på det sätt som vi vet fungerar. Stora satsningar som kostar mycket men ger magra resultat måste undvikas.

Bara mellan april 2017 och april i år har sysselsättningen ökat med hela 175 000 personer. Samtidigt finns det cirka 100 000 lediga jobb, där runt 40 000 skulle kunna tillträdas omedelbart, om företagen hittade rätt person att anställa. Att många företag nu söker med ljus och lykta efter rätt kompetens vittnar inte minst tjänsteföretagen om där svårigheten att få tag i rätt kompetens är ett stort hinder för tillväxten. I det läget behövs offensiva matchningar och korta arbetsmarknadsutbildningar som mest. Samtidigt är det uppenbart att matchningsföretagen många gånger är den garant som behövs för att ett företag ska våga anställa en arbetssökande som saknar formell kompetens.

Ska högkonjunkturen nyttjas på bästa sätt bör Arbetsförmedlingen använda matchningsföretagen i så hög grad som möjligt.

Men nya siffror visar att Arbetsförmedlingen nu gör precis tvärtom. I Arbetsförmedlingens ekonomiska prognos från maj i år framgår att Arbetsförmedlingen under 2018 kommer minska antalet arbetssökande som deltar i aktiva insatser och arbetsmarknadsutbildningar. Planen är att mer än halvera platserna i programmet ”Kartläggning, vägledning och rehabilitering” från cirka 41 800 i januari till cirka 18 200 i december 2018. Det kommer leda till att färre arbetslösa får chansen att ta del av högkonjunkturen och dra nytta av matchningsföretagens förmåga att koppla deras kompetens till arbetsmarknadens behov.

Det som borde göras nu är en reformering av Arbetsförmedlingen, där myndighetsutövningen separeras från förmedlingsuppdraget. På så sätt öppnas omställning och arbetsförmedlande upp för fler aktörer som kan leverera både effektivare och mer specialiserad matchning. Samtidigt behövs en effektiv upphandlingsorganisation, med stöd som följer individer snarare än arbetsplatser och CV-databaser som görs tillgängliga för alla kontrakterade företag.

Men tyvärr vrider Arbetsförmedlingen nu sitt fokus från lyckad matchning till att istället lägga sin energi på att administrera regeringens extratjänster. Extratjänsterna är en mycket dyr satsning som inte leder till riktiga jobb, där staten står för hela lönekostnaden och jobben inte är a-kassegrundande. Just nu är antalet extratjänster uppe i drygt 17 000, en siffra som ökar med cirka 1000 personer i månaden, vilket betyder att regeringen mot slutet av året kommer ha ökat kostnaderna för de då prognosticerade 21 000 extratjänsterna med cirka fyra miljarder kronor till en årlig kostnad om mellan hela sex och sju miljarder kronor.

Vid sidan av att extratjänsterna är både dyra och ineffektiva så försämrar de många gånger individens möjligheter att senare kunna få ett riktigt jobb. De som får de statligt helsubventionerade extratjänsterna är nämligen inte alltid de som står allra längst från arbetsmarknaden, utan i många fall personer som med ett matchningsföretags hjälp skulle kunna ta sig ut på den reguljära arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att ge fler aktörer möjlighet att matcha arbetssökande med arbetsgivare. Men redan kortsiktigt kan väsentligt mycket mer göras för att nyttja kraften i högkonjunkturen. Istället för att fokusera på att förmedla dyra och omfattande åtgärder bör Arbetsförmedlingen rikta sitt fokus mot det som bevisligen fungerar – att låta matchnings- och utbildningsföretagen bidra mer till att matcha rätt person till rätt jobb.

Anna Karin Hatt
vd Almega
Andreas Åström
chef näringspolitik och kommunikation Almega
Martina Elfgren Lilja
tf förbundsdirektör Kompetensföretagen
Fredric Skälstad
branschchef Almega Utbildningsföretagen

Läs debattartikeln i SvD