Tjänste­indikatorn Q1 2018: Stora matchningsproblem inom tjänstesektorn

Den privata tjänstesektorns tillväxt fortsätter att mattas av, enligt Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal. Det finns nu också tydliga tecken på att sysselsättningen väntas bromsa in rejält trots att ekonomin fortfarande befinner sig i en stark konjunktur. Detta visar att matchningsproblemen på arbetsmarknaden är värre än någonsin tidigare.

Efterfrågan för tjänsteföretagen ligger fortfarande på en hög nivå, men avmattningen i tillväxten tyder på flaskhalsar i produktionen. Dessutom har produktionen inom vård- och omsorg samt utbildning fortsatt att minska. De hotande vinstbegränsningarna, och osäkerheten för många av dessa företags överlevnad, verkar hålla tillbaka investeringar, vilket påverkar tillväxten negativt.

Nu räknar endast 26 procent av tjänsteföretagen med att öka antalet anställda under de närmaste månaderna, (april-juni), en betydligt mindre andel jämfört med för ett år sedan då motsvarande siffra var 35 procent (mars 2017).

Inbromsningen för företagstjänster samt fortsatt fallande förädlingsvärde för företag inom utbildning, vård och omsorg, drog ned tillväxten för tjänstesektorn totalt fjärde kvartalet. Dessutom visade hotell- och restaurangbranschen minustal under förra året och bidrog till den svagare tillväxten jämfört med föregående år.

Störst bidrag till tjänstesektorns produktionstillväxt under fjärde kvartalet, enligt SCB:s tjänsteproduktionsindex, kom återigen från företag inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt andra typer av företagstjänster såsom bemanningsföretag, fastighetsservice, säkerhetstjänster, resetjänster med flera. Dessa bidrog sammantaget med 1 procentenhet till den samlade tillväxten på 2,7 procent inom tjänstenäringarna.

Den historiskt omfattande kompetensbrist som nu uppstått i en lång rad branscher talar för stora underskott av personal med särskilda kompetenser på flera års sikt om ingenting görs för att öka tillgången på den efterfrågade kompetensen.

– Om inte tjänsteföretagens starka växtkraft ska bromsas av den akuta flaskhals som den tilltagande kompetensbristen utgör krävs verkningsfulla och varaktiga åtgärder som leder till att kompetensförsörjningen fungerar bättre i Sverige. Just därför måste Arbetsförmedlingen reformeras och styras om så att man tydligare fokuserar på att nå verkliga resultat. Samtidigt bör myndighetsutövningen skiljas från den arbetsförmedlande rollen, och privata aktörer användas för att förmedla jobb, säger Anna-Karin Hatt, VD Almega.

Läs den fullständiga rapporten här

Läs kortversionen här