Ge företag bättre möjligheter att utveckla medarbetarnas kompetens

Idag investerar många svenska företag stort i teknikinvesteringar, medan samma företags investeringar i att utveckla sina medarbetare genom vidareutbildning är avsevärt lägre. Ett viktigt skäl till det är att det är mer förmånligt för företag att investera i att utveckla maskiner än att utveckla människor. Eftersom Sverige främst konkurrerar med kunskap är det mycket allvarligt. Därför föreslår Almega att Sverige borde införa ett kompetensavdrag för att göra det mer fördelaktigt för företagen att investera i sina medarbetare, något som Dagens Nyheter skriver om idag.

  • Tänk om vi utbildar våra medarbetare och de lämnar företaget?
  • Tänk om ni inte utbildar era medarbetare och de stannar kvar!

 Jag vet inte vilka som egentligen kan tillskrivas ovanstående replikskifte, men det fångar något paradoxalt i hur vi ibland förleds att tänka kring kunskap och kompetensutveckling. Visst är det kostsamt och en stor investering för ett företag att göra omfattande investeringar i vidareutbildning av sina medarbetare – och självklart vill inget företag att en sådan viktig investering ska gå om intet. Men likväl är det helt avgörande, både för företagens och Sveriges konkurrenskraft, att företagen kan och har möjlighet att satsa på sina medarbetare.

Det är just därför som Almega nu föreslår att Sverige borde införa ett kompetensavdrag – för att göra det mindre kostnadskrävande att vidareutbilda sina medarbetare. Ett kompetensavdrag skulle innebära att arbetsgivaren skulle kunna få tillbaka halva kostnaden för sina köp av externa kurser, genom att dra av motsvarande belopp från sitt skattekonto. Förslaget i sin helhet presenteras imorgon, tisdag, när Almegas rykande färska rapport med förslaget blir tillgänglig på vår webb.

Alldeles nyligen visade Eurostat att investeringarna i automatiserad teknik ökade med hela 288 miljarder kronor mellan 1993 och 2017. Det ska ställas mot den minskning i investeringar i personalutbildningar, som andel av företagens totala arbetskraftskostnad på 24 procent, som ägt rum mellan 2005 och 2015. Hade investeringarna i personalutbildning legat kvar på samma andel som 2005 hade de idag varit 7 miljarder kronor högre än de verkligen är.

Idag är kompetensbristen det problem som flest tjänsteföretag anger som det främsta hindret för att de ska kunna ta hand om en fortsatt stark efterfrågan och kunna fortsätta växa. Som Almega visat i en annan nyligen presenterad rapport hämmar kompetensbristen tillväxten i allt fler kunskapsintensiva tjänsteföretag och tvingar allt fler att förlägga delar av sin tjänsteproduktion utomlands, hos utländska dotterbolag eller underleverantörer i andra länder. Det säger sig självt att den allvarliga kompetensbristen måste åtgärdas om inte Sverige ska halka efter internationellt. Det görs inte i en handvändning och är inget man löser med en enda åtgärd. Tvärtom krävs flera olika insatser, och en av dem är att förbättra kompetensförsörjningen genom att förbättra företagens möjligheter att utveckla den kompetens de redan har – med ett kompetensavdrag.