Förskott på lönen – vad ska man tänka på?

Att ge en anställd förskott på lönen innebär i praktiken att du som arbetsgivare lånar ut pengar genom att betala för arbete som ännu inte utförts. Men vad innebär det i praktiken? Och vad ska man egentligen tänka på när det kommer till att betala ut lön i förskott?

När det kommer till förskott på lön är det helt upp till dig som arbetsgivare att bestämma om förskott ska medges eller inte. Det finns ingen rätt, varken i lag eller avtal, för den anställde att få lön i förskott. Men om du ändå går med på att ge arbetstagaren ett förskott finns det en del saker att tänka på.

Kortfristig fordran

Förskott betraktas som lön och redovisas som en kortfristig fordran. Vanligast är att förskottet kvittas genom avdrag från lönen vid nästa ordinarie löneutbetalningstillfälle. Om förskottet ges och avdraget görs samma månad, kan förskott och avdrag göras direkt på nettolönen – vilket förenklar hanteringen för dig som arbetsgivare. I annat fall betraktas förskottet som bruttolön. Det betyder att du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgift, tjänstepensionspremie och dra preliminärskatt på beloppet.

Ränta på ett förskott är sällan aktuellt eftersom det är arbete som den anställde blir skyldig företaget.

Förskott på lön är inte helt okomplicerat

Tänk på att den anställde som får förskottet bör skriva på ett medgivande om frivillig kvittning. Medgivandet ska ange att, och hur, du som arbetsgivare kan kvitta förskottet mot innestående lön. Förskottet innebär att företaget i praktiken även blir kreditgivare. Eftersom förskottet i grunden beror på att den anställdes har svag ekonomi kan det så klart innebära en risk med att vara kreditgivare.

Om den anställde har utmätning av sin lön kommer den att gå före företagets kvittningsrätt. Och om det skulle bli aktuellt att driva in skulden genom t.ex. betalningsföreläggande måste först förhandlingsordningens regler uppfyllas om den anställde är medlem i en fackförening som har kollektivavtal med arbetsgivaren.

Tänk på smittoriskerna!

När en anställd fått förskott kanske andra anställda också vill ha det. Det är därför viktigt att tänka igenom hur framtida ansökningar ska hanteras innan beslut fattas.

När ska företaget gå med på förskott?

Det är som sagt helt upp till företaget att bestämma till vem och när förskott ges. Generellt brukar förskott enbart beviljas till medarbetare som har arbetat en längre tid. Om en nyanställd ber om förskott behövs det en riktigt bra förklaring för att det inte ska väcka oro kring hur personen kommer att sköta sig i framtiden.

Men det viktiga är kanske inte till vem, utan när företaget beviljar förskott. Om den anställde hamnat i en tillfällig ekonomisk kris kan förskott vara en bra hjälp. Men om problemet är mer strukturellt kommer förskottet snarare att förvärra situationen. Då är det snarare bättre att hjälpa den anställde att komma i kontakt med en ekonomisk rådgivning.