Flaskhals hindrar tjänste­företagen

Tänk er att besitta både viljan och förmågan, men hindras från att få utlopp för dem av yttre omständigheter. För de flesta av oss är det en djupt frustrerande situation, vare sig det handlar om våra möjligheter att förvärva nya kunskaper eller ta ett nytt steg i livet. Sedan en tid tillbaka är det precis det här som präglar stora delar av tjänstesektorn. Viljan och förmågan att växa och möta en urstark efterfrågan finns – men medarbetarna och kompetensen för att kunna göra det saknas.

Det är fortsatt så att efterfrågan på de tjänster som många företag i tjänstesektorn kan leverera fortsatt är väldigt stark. Det visar Almegas senaste Tjänsteindikator, som presenterades alldeles nyligen. Men trots en mycket stark efterfrågan så mattas tillväxten i tjänstesektorn nu av. Tjänsteföretagens utgångsläge är på många sätt gynnsamt – men företagen kan inte till fullo ta vara på det. Bara 26 procent av tjänsteföretagen räknar med att öka antalet anställda de närmaste månaderna, vilket är en betydligt mindre andel jämfört med för ett år sedan, när motsvarande siffra var 35 procent. Skillnaden förklaras av att det är fler tjänsteföretag än någonsin som säger att de har svårt att få tag på tillräcklig och rätt kompetens.

Den situationen är förstås frustrerande för de tjänsteföretag som vill och kan växa. Men det verkligt allvarliga är att effekterna inte stannar i de berörda företagen. Vi drabbas alla av de flaskhalsar som gör att företag inte växer när det finns förutsättningar till det.

Tjänsteföretagen är viktiga och behövs nu mer än någonsin. I takt med att Sveriges ekonomi blir allt mer tjänsteorienterad måste vi se till så att tjänsteföretagen ges rätt förutsättningar. Då går det inte att, som i fallet med välfärdsföretagen, hota med vinstförbud som leder till både stor osäkerhet och hämmad tillväxt. Då går det inte heller att tvinga invandrad kompetens att lämna landet, på grund av mindre administrativa missar. Det finns mycket som skulle kunna göras bättre så att kompetensförsörjningen fungerade bättre.

Om inte tjänsteföretagens starka växtkraft ska bromsas av den akuta flaskhals som den tilltagande kompetensbristen utgör krävs verkningsfulla och varaktiga åtgärder som leder till att kompetensförsörjningen fungerar bättre i Sverige. Just därför måste Arbetsförmedlingen reformeras och styras om så att man tydligare fokuserar på att nå verkliga resultat. Samtidigt bör myndighetsutövningen skiljas från den arbetsförmedlande rollen, och privata aktörer användas för att förmedla jobb.