Därför är det viktig att diskutera företagens stora problem med LAS

Många gånger framställs det som att företagen inte skulle ha problem med LAS, lagen om anställningsskydd.
Inget kan vara mer fel.

Här är några exempel på när LAS ställer till problem för företag.

  • Svårigheten att få behålla rätt kompetens vid en neddragning. Så länge anställda uppfyller de lågt ställda kraven (motsvarar ungefär en svag två i det gamla femgradiga betygssystemet) ”tillräckliga kvalifikationer” är det anställningstid som räknas. Att det till exempel är företagets två bästa säljare som är senast anställda spelar ingen roll. För små företag kan det innebära att man förlorar kompetens som gör att hela verksamheten hotas.
  • För större företag med flera enheter på en och samma ort så kan en liten neddragning få negativa effekter för hela verksamheten. Om en avdelning måste avvecklas så ska arbetsgivaren pröva om de med lång anställningstid har tillräckliga kvalifikationer till alla andra enheter. Följden blir många gånger att fungerande enheter och team splittras runt om i företaget när en enhet ska avvecklas.
  • Det är svårt och riskfyllt att säga upp uppenbart olämpliga personer som har begått grova brott på sin fritid. Om till exempel en anställd döms för ett sexualbrott på fritiden så är det stor risk att företaget skulle förlora en sådan uppsägningstvist, även om företagets kvinnliga medarbetarna både känner obehag och rädsla. För små företag kan det till och med handla om att aktiekapitalet skulle förbrukas vid en förlust i Arbetsdomstolen.
  • Det krävs mycket omfattande misskötsamhet för att en arbetstagare ska riskera sin anställning. Det räcker inte med att komma för sent till arbetet enstaka gånger eller kanske tio gånger. Troligen måste en anställd regelmässigt komma för sent och inte bättra sig trots flertalet tillsägelser. Dessutom krävs det troligen ytterligare misskötsamhet innan det kan bli fråga om uppsägning.
  • Om det blir tvist kring en uppsägning så riskerar arbetsgivaren att tvingas utge lön under hela den tid som tvisten pågår. Eftersom det dröjer ett år eller upp till två år innan Arbetsdomstolen tar upp ett fall tvingas små företag av ekonomiska skäl att avstå från att säga upp uppenbart olämpliga eller misskötsamma personer.
  • LAS är även alldeles för krångligt för att hantera för framförallt små och medelstora företag. Att kunna avgöra i vilka frågor närmste chef och medarbetare kan träffa överenskommelser om eller när det inte är tillåtet kräver expertkunskap. Man måste oftast analysera LAS tillsammans med rättspraxis. Det träffas idag ett stort antal överenskommelser där chef och medarbetare varit helt överens, till exempel när det gäller företrädesrätt eller uppdragstagare. Men i efterhand visar det sig att överenskommelsen inte är juridiskt bindande. Kostnaden för att det blivit fel drabbar alltid företaget.
  • För att företagen ska kunna få behålla rätt kompetens vid en neddragning finns en möjlighet enligt LAS att träffa turordningsöverenskommelser med fackliga motparter. Antalet träffade överenskommelser är för många branscher mycket begränsat och för vissa områden rent av obefintligt. Detta trots att företagen betalar 0,3 procent på lönesumman i så kallad omställningsförsäkring, till förmån för de som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist. Turordningsöverenskommelser träffas i stort sett bara om arbetsgivare betalar ytterligare en gång genom förlängd uppsägningstid och arbetsbefriad uppsägningstid.