Viktigt regeringsbeslut som kommer minska kompetensutvisningarna

Socialförsäkringsutskottet fick inte igenom sitt lagförslag, men regeringen kontrade med ett eget förslag som kommer underlätta arbetskraftsinvandringen och minska kompetensutvisningarna. Förslaget antogs av utskottet och lagändringen börjar gälla redan den 1 december 2017. Almegas nästa önskemål är att Migrationsverket ser till helheten och inte detaljerna i kollektivavtalen.

 

Regeringen tog fasta på Lagrådets kritik mot Socialförsäkringsutskottets förslag till ändrad återkallelsebestämmelse i utlänningslagen.

Regeringen föreslår, och utskottet har accepterat, att det istället för en omskrivning av återkallelsebestämmelsen från ”ska” till ”får” utvisas införs en ny skrivning i utlänningslagen. Skrivningen innebär att Migrationsverket inte behöver återkalla ett arbetstillstånd om arbetsgivaren har åtgärdat den brist som annars skulle ha lett till återkallelse. Ändringen börjar gälla den 1 december 2017.

Kommentar: Lagändringen är ett viktigt steg i rätt riktning. Fram till idag har utvisningar gjorts trots att arbetsgivaren rättat till felet vilket är helt orimligt.

Samtidigt skulle det behövas en översyn av Migrationsverkets tolkningar av vilka krav arbetsgivarna ska leva upp till. I utlänningslagen står det att ”lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.”. Problemet är att Migrationsverket ur denna formulering läser in att alla arbetsgivare måste teckna kollektivavtalade försäkringar. En rimligare tolkning vore att Migrationsverket tittade på helheten, dvs den sammanvägda nivån för värdet på lön + försäkringar (i normalfallet lön + 4,5 procent av lönen).

Utöver den lagändring som nu kommer till, föreslår Socialförsäkringsutskottet att regeringen ska återkomma med ett nytt lagförslag där arbetskraftsinvandrare ska kunna slippa indraget arbetstillstånd om arbetsgivaren gjort ett mindre, omedvetet misstag vad gäller villkoren för tillståndet. Denna möjlighet ska även gälla fall där Migrationsverket upptäckt avvikelsen, och inte enbart situationer där arbetsgivaren själv upptäcker felet. Utskottet vill att denna lagändring ska börja gälla senast den 1 juli 2018.

Kommentar: Denna kompletterande lagändring är av marginell betydelse. Viktigare är att arbetsgivare nu ges möjlighet att korrigera avvikelser. Därtill behövs enl. ovan resonemang ett nytt förhållningssätt från Migrationsverkets sida, så att man i mindre utsträckning går ner på detaljnivå i villkoren och istället gör en bedömning av helheten i förhållande till den totala nivån i kollektivavtalen.