Kortare betaltider är bra för näringslivet och svensk konkurrenskraft

Försöken att hitta en lösning för att korta ned betaltiderna i näringslivet har nu lett fram till ett förslag till en frivillig kod om betaltider för SME-företag. Förslaget som bl.a. Almega och STD företagen drivit fram i diskussion med representanter för de 15 till omsättningen största svenska företagen kommer sannolikt förbättra situationen för små och medelstora företag verksamma i Sverige. Dessutom kommer regeringen föreslå ett regelverk där större svenska företag måste redovisa sina betaltider för att öka transparensen.

Ett bra steg på vägen mot en sundare betalningskultur och en anpassning till ett modernt näringsliv där alla företag är ansvariga för sin egen finansiering.

Sedan i våras, då närings- och innovationsminister Mikael Damberg hotade med lagstiftning, har samtal om betaltider förts mellan Almega samt några ytterligare näringslivsorganisationer och ett antal av de största företagen i Sverige. Ett samtal som för Almegas del grundar sig på ställningstaganden i såväl Almegas huvudstyrelse som i förbundens styrelser om behovet av att korta betaltider i näringslivet men bibehålla avtalsfriheten.

Den fråga som legat på bordet är om näringslivet på egen hand kan utforma en uppförandekod med fokus på främst små och medelstora företag som leder till kortare betaltider. Det vanligaste skälet till långa betaltider är att köpande företag utnyttjar sin dominerande ställning. Det försvårar också leverantörens möjligheter att över huvud taget förhandla om betaltider.

Betaltider för fakturor mellan företag tenderar att öka i Sverige och idag ligger vi på 17:e plats inom EU. Många företag vittnar om att den negativa utvecklingen har accentuerats de senaste åren. Enkelt uttryckt så tvingas många företag att acceptera betaltider långt över 30 dagar, i många fall två, tre eller fyra gånger så lång tid. Betydligt längre tid än företagen själva är bekväma med. Det handlar om pengar företagen behöver för att varje månad klara av att betala löner, skatter och egna leverantörer. Företag som nu, istället för att utveckla sin egen verksamhet, ofta tvingas agera bank till sina kunder.

I svensk lag står det idag att en faktura ska betalas senast 30 dagar efter att leverantören har framställt krav på betalning. I ett förhållande mellan näringsidkare får dock betalningen ske senare, om parterna uttryckligen har godkänt detta.

Läser man som lekman lagen så låter det sunt och helt begripligt – senast 30 dagar gäller om man inte kommer överens om något annat. Men i praktiken så finns oftast ingen dialog om betaltider. Om kortare betaltider erbjuds så är det oftast mot en kostnad för leverantören.

Vår utgångspunkt i diskussionerna har varit att dels bryta en osund trend av alltför långa betaltider, i första hand genom en frivillig kod där i första hand de största företagen i Sverige ansluter sig. Dels säkerställa att det skapas en transparens om de faktiska betaltiderna för att kunna följa utvecklingen och ge leverantörsföretag underlag för att begära ändring där det är befogat.

Almega mfl. förslag kring transparens var att komplettera reglerna om hållbarhetsredovisning som gäller för de cirka 1600 största företagen i Sverige att de även medför krav på redovisning av betaltider.

Det förslag till kod för betaltider till företag med upp till 250 medarbetare och omsättning på 50 miljoner euro som de största företagen i Sverige nu föreslagit och ställt sig bakom tror vi kommer leda till en bättre situation för många små företag i Sverige. Grundprincipen är att 30 dagars betaltid ska gälla, med undantag för de medelstora företagen för vilka längre kontraktuella betalningstider kan förhandlas om synnerliga skäl föreligger.

Nu vidtar arbetet med att kodifiera åtagandet, förvalta koden och sprida den ytterligare i näringslivet.

Regeringen har också på vårt förslag åtagit sig att införa en rapportskyldighet för en bredare grupp av större företag, i likhet med vårt förslag om förändrad hållbarhetsredovisning, vilket kommer bli ett viktigt verktyg för att säkerställa att betaltiderna faktiskt kortas. Det är viktigt eftersom problemet med långa betaltider inte är begränsat till de minsta företagen.

Vi menar att vi utan att inkräkta på avtalsrätten som är betydelsefull för ett väl fungerande näringsliv funnit en väl avvägd lösning som möjliggör för företag att i större utsträckning utvecklas efter egen förmåga i en sund konkurrens.

Almegas arbete för en bra utveckling av svenska betaltider kommer att fortsätta. Vi kommer att följa utveckling noga och komma med ytterligare förslag om vi inte ser en tillräckligt positiv utveckling.

Vi är övertygade om att ett modernt och konkurrenskraftigt näringsliv bygger på ömsesidigt förtroende, hållbara och goda relationer där företag skapar värde inom globala värdekedjor där ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. En sådan insikt och väl fungerande villkor och relationer mellan företag i näringslivet är långsiktigt avgörande för svensk konkurrenskraft.