Beklagligt att regeringen inte tar chansen att stärka företagens förmåga att skapa jobb

Vi på Almega välkomnar att regeringen satsar på välfärden i höstbudgeten som presenteras idag. Men vi är också skarpt kritiska till att regeringen inte redovisar de faktiska kostnaderna för att genomföra Reepalu-utredningens förslag om ett vinsttak för välfärdsföretagen. Regeringen missar även chansen att i en stark högkonjunktur skapa bättre förutsättningar för företagen att växa och anställa fler medarbetare.

I föregående budgetar har regeringen genomfört kraftiga skattehöjningar som påverkar möjligheterna att anställa väldigt negativt. Tyvärr står man fast vid dessa höjningar och i övrigt har man inte några satsningar som på allvar förbättrar förutsättningarna att anställa fler. Vi på Almega anser därför att det är  beklagligt att man inte tar den här chansen att stärka företagens förmåga att skapa jobb.

 Samtidigt välkomnar vi regeringens ambition att satsa mer på välfärden. Det tillskott till välfärden som regeringen föreslår är ett steg på vägen för att kunna möta en snabbt växande befolkning och därmed högre efterfrågan på välfärdstjänster. Vi anser att tillskottet absolut är nödvändigt, men att det inte kommer vara tillräckligt om regeringen samtidigt går vidare och inför Reepalu-utredningens förslag om ett vinsttak för välfärdsföretag.

I Almegas rapport Välfärdsutmaningen 2020 visar vi att den prognosticerade befolkningstillväxten kombinerat med en försiktig beräkning av effekterna av Reepalu-utredningens förslag om ett vinsttak sammantaget skulle leda till ett radikalt ökat behov av nya platser i skolan och omsorgen i kommunernas och landstingens regi. Exempelvis skulle det offentliga behöva öka sin kapacitet med hela 6,2 miljoner läkarbesök och 8,8 miljoner besök i andra personalkategorier. Samtidigt skulle man behöva tillföra 167 000 kommunalt drivna grundskoleplatser, 72 000 gymnasieplatser och 73 000 platser inom den kommunala förskolan.

Men tyvärr har vare sig regeringen eller regeringens utredare gjort någon konsekvensanalys av vad det egna vinsttaksförslaget skulle innebära. Därför är det idag ingen som vet exakt hur stora kostnader som kommunerna och landstingen egentligen skulle belastas med.

Det som är uppenbart är att det skulle kräva enorma investeringar bara för att ordna med nya lokaler, rekrytera stora mängder ny personal och öka sin kapacitet i den offentligt producerade välfärden. Till det kommer att vi vet att privata aktörers verksamhet många gånger är väsentligt mer kostnadseffektiv än den offentliga, vilket innebär att man om man vältrar över en så stor volym elever och brukare på det offentliga också kommer få kraftigt ökade driftkostnader.

Så att regeringen satsar fem miljarder på välfärden är givetvis positivt, men om ambitionen är att bibehålla en god tillgång till välfärdstjänster av hög kvalitet, och fungerande valfrihet, så vore en utebliven Reepalu-reform den absolut bästa satsningen regeringen kan göra.

Regeringen föreslår även sänkta kostnader för den först anställde medarbetaren i ett företag, och skattelättnader för personaloptioner.

Vi på Almega anser att skattelättnader på personaloptioner kan stärka möjligheten att rekrytera och behålla nyckelkompetens samtidigt som lägre kostnader för den första anställda underlättar för de allra minsta förtegen.

För företagen inom tjänstesektorn är personalen den absolut största tillgången, men lönekostnaderna är också ofta den största kostnadsposten. Regeringens förslag kommer innebära en tydligt sänkt kostnad för den första anställda vilket är mycket positivt. Men på längre sikt krävs dock mer och fler reformer som sänker kostnaderna för att anställa, för att underlätta också för de företagen som redan har någon eller några anställda att anställa fler.