Nya avtal på Public Service

Den 22 februari 2017 träffade Medieföretagen avtal om s.k. Flexpension m.m. med Unionen och Akademikerförbunden. Vissa villkorsändringar i respektive allmänna villkorsavtal hänförs till denna överenskommelse och anges nedan.

Den 20 juni 2017 träffade Medieföretagen avtal om löner och allmänna villkor med Journalistförbundet, Unionen och Akademikerförbunden. Nedan följer en kort redogörelse över ändringar avseende lön och ändringar in allmänna villkor som parterna blivit överens om:

Gemensamma ändringar som gäller för Unionen och Akademikerförbunden från och med den 1 april 2017 och som gäller från och med 1 juli 2017 för medlemmar i Journalistförbundet. Därutöver gäller villkor för alla parter från och med den 1 november 2017:

Gemensamma villkorsändringar, gäller Journalistförbundet, Unionen och Akademikerförbunden, om inte annat särskilt anges, från och med 1 april resp. 1 juli 2017:

 • Medarbetare får överenskomma med arbetsgivaren om att avstå från att visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning
 • En omvandling av visstidsanställning ska följa de villkor som senast gällde i anställningen eller vad som i genomsnitt gällt de senaste 12 månaderna
 • Arbetsgivare ska, om den anställde begär detta, att denne motiverar varför provanställning avslutas och provanställningen kan avbrytas med 14 dagars varsel
 • En medarbetare som kvalificerat sig för företrädesrätt till återanställning och som kan göra gällande sin återanställningsrätt kan endast göra gällande denna till den verksamhet/avdelning som den anställde senast varit sysselsatt i. Härmed likställs redaktion, produktionsenhet eller avdelning
  • Detta innebär att en medarbetare som kan göra gällande sin företrädesrätt (en månad innan den nuvarande anställningen går ut eller att anställningen avslutats) inte kan göra anspråk på lediga befattningar i verksamheten utan endast sådana som befunnits lediga i den verksamhet/avdelning som medarbetaren arbetat inom eller vars arbete inom vilken verksamhet som medarbetaren har organiserats
 • Arbetsgivare kan ändra schema med 21 dagars varsel. Fortfarande gäller att schemaläggning ska förläggas med 28 dagars framförhållning.
 • Á contosemester gäller fullt ut
 • Allmän visstid/Tidsbegränsad anställning samt vikariat kan bringas att upphöra utan saklig grund de första sex månaderna. Därefter gäller att en sådan anställning kan avslutas om det föreligger saklig grund, om inte parterna är överens om att detta inte ska vara möjligt. Uppsägningstiden är då en månad.
 • Förhandlingsordning
 • Nya villkor för avgiftskontrollanterna på Radiotjänst i Kiruna AB (gäller endast Unionen och Akademikerförbunden)
   

Villkorsändringar för Unionen och Akademikerna per den 1 april 2017:

 • Företrädesrätt gäller inte till en anställning som är kortare än en månad 
 • Arbetsgivare ska informera arbetstagarparterna om tidsbegränsade anställningar senast varje kalendermånad om inte annat överenskommits (gäller även medarbetare inom Journalistförbundet)
 • Arbetsgivarens skyldighet att utge anställningsbevis för anställningar längre än en månad
 • Rätt för arbetsgivare och arbetstagare att även avtala om att ob-ersättning och restidsersättning kan ersättas på annat sätt
 • Rätt till semesterledighet tillkommer endast anställningar längre än tre månader
 • Rätt till föräldratillägg tillkommer även visstidsanställda med lägst sex månaders anställning och som har en sammanlagd anställningstid de senaste 24 månaderna om ett år (gäller även medlem i Journalistförbundet)
 • Rätt till arbetsgivarintyg från arbetsgivaren senast 14 dagar efter att slutlönen reglerats
   

Villkorsändringar som gäller medlemmar i Journalistförbundet per den 1 juli 2017:

 • Lättnader för möjlighet att anställa vikarie, ej hel vikarieperiod
 • Införande av ny programanställning – 48 månaders anställning utan kvalifikation till företrädesrätt under en period om 60 månader. Därtill tillämpliga undantag från ovan huvudregel samt övergångsregler enligt bilagor A-C i allmänna villkor
 • Ingen företrädesrätt till medarbetare som arbetat i företagen under utbildning eller praktik
 • Ändrade avdragsregler avseende lön för del av månad eller tjänstledighet för medlemmar i Journalistförbundet. Dessa följer samma regler som för medlemmar i Unionen och Akademikerförbunden
 • Begränsningar för rätten till föräldratillägg, endast under 24 månader samt ytterligare en månads föräldratillägg till sex månader minus 180 avdrag.

Gemensamma ändringar från och med 1 november gällande Journalistförbundet, Unionen och Akademikerförbunden:

 • Flexpension
 • Möjlighet att gå ner i deltid efter 62 års ålder

Arbetsgrupper och samarbeten:

 • Arbetsgrupp om arbetstider på Public Service med Journalistförbundet, Unionen och Akademikerförbunden
 • Utbildning och utveckling mot bakgrund av materialet ”Vägen Fram” med ovan arbetstagarparter
 • Bevaka arbetet inom ”Framtidens kollektivavtal” med samtliga arbetstagarparter
 • Samarbete kring nytt statistikavtal med samtliga arbetstagarparter
 • Gemensamt arbete med samtliga arbetstagarparter för en översyn av upphovsrättsreglerna på avtalsområdet
 • Fördjupat löneutvecklingsarbete med Akademikerförbunden
 • Tillsättande av ett gemensamt nätverk för att utveckla umgängesformerna för lokala parter, enbart Akademikerförbunden

Lön

 • Akademikerna – fortsatt lokal lönebildning, löneprocessavtal utan siffersatt utrymme men som ska följa arbetsmarknaden över tid
 • Journalisterna – siffersatt processlöneavtal med utrymme enligt märket, ingen individgaranti
 • Unionen – Traditionellt löneavtal 2017 med framräknad pott och individgarantier,

2018 – processlöneavtal med ett lägsta utrymme för lokal fördelning enligt märket, en överenskommen process i flera steg, ingen individgaranti

Alternativt: Parterna är överens om att fortsätta med traditionella löneavtalet

För 2019 kan arbetstagarparten efter förhandling kräva, mot att kunna styrka att processlöneavtalet inte följs, bättring i processen samt återinförande av individgarantin.

Alternativt: Parterna är överens att fortsätt med processen enligt samma principer som under 2018

Dokument:

Avtal 2017 medieföretagen ps akademikerna

Avtal 2017 medieföretagen ps journalistförbundet

Avtal 2017 medieföretagen ps unionen

Avtal 2017 medieföretagen ps akademiker unionen journalistförbundet

Kontaktpersoner

Sten Lycke

Förhandlare/Rådgivare, Arbetsrättsjurist, Förbundsjurist
+46 8 762 6876
+46 70 345 6876
Skicka ett mail