Tjänstesektorn på konjunkturtoppen

Högt resursutnyttjande parad med svag tjänsteprisutveckling

Almegas tjänsteindikator för årets första kvartal pekar på en ännu starkare produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn än under föregående kvartal, då takten uppgick till 4,4 procent. Förutom en fortsatt stark efterfrågan på en rad tjänster i början av 2017 kommer tillväxttalet för första kvartalet bli starkt även till följd av att produktionen kommer att jämföras mot ett relativt svagt första kvartal 2016. 

Almegas tjänsteindikator tyder nu på att tjänsteproduktionen under årets första kvartal når toppen av konjunkturen, i nivå med den förra konjunkturtoppen år 2007. Almegas tjänsteindikator återspeglar en fortsatt stark efterfrågan för större delen av tjänstesektorn och ett mycket högt resursutnyttjande under första kvartalet 2017. Tjänsteproduktionen har kunnat öka så starkt under det senaste året främst tack vare en ökning av antalet arbetade timmar per sysselsatt. En sådan ökning bör betraktas som en kortsiktig lösning för att kunna öka produktionen med ett så ansträngt resursutnyttjande. En fortsatt inbromsning av ökningstakten för sysselsättningen samt produktiviteten i tjänstesektorn kan väntas under 2017, eftersom bristen på arbetskraft inte kommer att kunna lösas på kort sikt. Almega räknar därför med att tillväxten i den privata tjänstesektorn kommer att bromsa in under loppet av året.

Läs hela rapporten

Läs sammanfattningen