Rusta för framtiden – det här behöver vi prata om i avtalsrörelsen

Jag skriver bland annat i Västerviks-Tidningen om att globaliseringen och digitaliseringen går allt snabbare. Det finns ingenting som tyder på att det kommer gå långsammare. Förutsättningarna för svenska företag förändras och helt nya typer av företag växer fram. Almega och tjänstesektorn vill därför lyfta fram fyra centrala utmaningar som arbetsmarknadens parter måste börja adressera redan i avtalsrörelsen 2017. Det är det vi kallar Vårt Nya Näringsliv.

 

En av parternas viktigaste uppgifter i avtalsrörelsen 2017 måste vara att teckna avtal som stärker Sveriges konkurrenskraft och ger vårt nya näringsliv möjlighet att skapa fler jobb. Ska duktiga tjänsteföretag kunna konkurrera om uppdragen, kan inte lönekostnadsökningstakten fortsätta ligga över våra viktigaste konkurrentländer. Det som utmärker oss inom tjänstesektorn är nämligen att arbetskraftskostnaderna ofta står för över 70 procent av företagets samlade kostnader.

Sverige har de högsta ingångslönerna i hela EU. Det är en orsak till att företag har små möjligheter att anställa den som har kort utbildning eller liten yrkeserfarenhet. En större lönespridning inom vissa avtalsområden skulle öppna nya dörrar för oerfarna och samtidigt belöna erfarna medarbetare med spetskunskaper.

Samtidigt behövs en mer medarbetar- och företagsnära lönebildning. Företagen och deras medarbetare har bäst insyn i den egna verksamheten och är mest lämpade att besluta om lön. Det innebär att lönerna borde sättas lokalt och i dialog mellan medarbetare och chef. Det skulle stärka företagens möjligheter att attrahera rätt kompetens och ge medarbetare bättre förutsättningar att utvecklas.

Samtidigt måste företagens möjligheter att snabbt kunna ställa om sin verksamhet när förutsättningarna förändras öka. Och just nu förändras förutsättningarna fort och inget tyder på att det kommer gå långsammare i framtiden. Därför måste arbetsmarknadens parter i årets avtalsrörelse komma överens om bättre möjligheter för företagen att tillgodose variationer behovet av medarbetare, både när det går upp och när efterfrågan viker.

Det är det vi kallar vårt nya näringsliv, läs mer om vad vi menar här