Almega-inspirerad reformagenda från Alliansen och Moderaterna i Stockholm

Igår släppte både Alliansen och Moderaterna i Stockholm två rapporter med sammanlagt 99 (!) reformförslag med starkt fokus på utbildning och arbetsmarknad. Många av förslagen har tidigare lagts fram av Almega, vilket är positivt. Här följer en kort resumé av de två utspelen och de kopplingar som finns till Almegas rapporter och debattartiklar.

Alliansens förslag kretsar kring skolan och tar sin utgångspunkt i det senaste decenniets problem med fallande kunskapsresultat, och den stora utmaningen för skolsystemet att utbilda nyanlända.

Kvaliteten i skolan. Trots att både PISA och TIMMS visade på en vändning uppåt för elevernas kunskapsresultat är det en lång väg att gå för Sverige att nå resultaten hos de topprankade länderna. Utmaningen förvärras av den stora bristen på lärare, som spås förvärras det kommande decenniet på grund av pensionsavgångar och ökade utbildningsbehov för nyanlända. Här föreslår Alliansen att utbyggnaden av karriärtjänstsystemet bör återupptas och att utanförskapsområden får fler förstelärare. Satsningen innebär att antalet karriärtjänster, t ex förstelärare, kan öka med ca 6 500 till år 2021. Ett förslag som åtminstone på sikt kan öka intresset för att bli lärare, och på kortare sikt kan bidra till att öka motivationen hos dagens aktiva lärare.

Utbildning av nyanlända. Utmaningen handlar till stor del om de många ensamkommande flyktingbarnen som kommit till Sverige i relativt hög skolålder. De får helt enkelt för kort tid i svensk undervisning för att tillgodogöra sig tillräckliga kunskaper för att ha goda chanser att etablera sig på arbetsmarknaden. Alliansen föreslår dels att det blir möjligt att ge dessa elever en smalare utbildning med fokus på basämnena. Dessutom vill man förlänga skolplikten, vilket även är ett förslag som vi på Almega lyfte 2015. Idag gäller bara skolplikten till 16 års ålder vilket i sin tur innebär att kommunernas ansvar för att tillhandahålla ungdomsutbildning slutar där.

Huvudskillnaden mellan Alliansens och Almegas förslag är att det förra tar sikte mot unga nyanlända. Almegas förslag omfattade alla utrikes födda som saknar grundskoleexamen (eller motsvarande kompetens) och som inte klarar att försörja sig på den reguljära arbetsmarknaden – en utökad utbildningsplikt för individen men också med krav på att kommunerna bygger ut och utvecklar vuxenutbildningen.

Ett tredje Alliansförslag är att säkerställa att alla unga (med stöd av sina föräldrar) gör ett aktivt skolval. Detta är ett mycket bra förslag som jämnar ut spelplanen mellan familjer av olika bakgrund. Idag är skolvalsaktiviteten i genomsnitt lägre i familjer med låga inkomster och/eller utländsk bakgrund. Även denna fråga är något som drivits länge inom Almega-familjen, se exempelvis denna debattartikel av Friskolornas riksförbund.

Därutöver föreslår Alliansen mer undervisningstid och digital samt nationell rättning av nationella prov. Också bra förslag.

Moderaterna i Stockholms stad och län presenterade samtidigt en rapport ”94 förslag för fler jobb och ökad tillväxt”. Efter ett arbete av en intern tankesmedja verkat under rubriken ”Resan in i Stockholm”.

Stockholmsmoderaternas analys och förslag ligger väldigt nära Almegas. Ett underliggande samband är såklart tjänstesektorns stora betydelse för Stockholms tillväxt. I rapporten lyfts en rad frågor som är avgörande för tjänstesektorns fortsatta tillväxt, bland annat vikten av att säkra kompetensförsörjningen. Kompetensbristerna är stora, framförallt i många kunskapsintensiva tjänsteföretag, och det saknas bland annat programmerare, arkitekter och ingenjörer. Bostadspolitik, utbildningspolitik och åtgärder för att stärka Stockholms attraktionskraft för internationella talanger är därför prioriterade områden. Effektiviteten på arbetsmarknaden måste också höjas och därför handlar många förslag om att öka motivationen att söka jobb och att gå från bidrag till arbete.

Ett av de skarpaste förslagen handlar om att lägga ned Arbetsförmedlingen och istället införa en Australien-modell, som bygger på att privata aktörer konkurrerar med varandra om att erbjuda de bästa lösningarna inom matchning och omställning. Liknande idéer har länge drivits av både Almegas näringspolitiska avdelning och Almega Bemanningsföretagen.

Integrationsutmaningen adresseras såklart också med en tydlig Almega-koppling. Bland annat noterar jag att man föreslår ett utvidgat RUT-avdrag. Almega har arbetat fram ett liknande förslag som handlar om att gå från dagens smala RUT till ett brett HEM-avdrag. Beräkningar tyder på att det skulle kunna skapa 22 000 nya enkla jobb av stort integrationsvärde.

Flera förslag handlar om att locka hit ny kompetens och att få den att stanna. Här har jag själv varit aktiv och skrivit flera rapporter. Bland annat Attrahera och behålla – fler internationella studenter för minskade kompetensbrister samt senast One-stop-shop för arbetskraftsinvandring.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Alliansen och stockholmsmoderaterna lägger fram en lång rad kreativa förslag som adresserar aktuella utmaningar kring kompetensbrister, tillväxt och integration. Med en tydlig koppling till de reformidéer som tidigare presenterats av Almegas näringspolitiska avdelning och branschförbund. Bra att det finns lyhördhet från politikens sida mot tjänstesektorns behov. På flera områden kan jag samtidigt se att Almega vill gå längre. Till exempel är behovet av ytterligare åtgärder för internationell talangattraktion stort, och vårt förslag om ett HEM-avdrag är bredare och mer jobbskapande.