Almegas kommentar till riksdagens omröstning om nya EU-direktiv för offentliga upphandlingar

Idag har en majoritet i Riksdagen röstat för att införa nya Lagen om offentlig upphandling, LOU, genom att bifalla Allianspartiernas motion, vilken inte innehåller de förslag om att ställa särskilda arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar, som regeringen föreslagit.

 

I likhet med Lagrådet och ett flertal upphandlingsexperter har Almega under lång tid starkt kritiserat det förslag regeringen lagt fram till Riksdagen om att, när det skulle vara ”behövligt”, ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling. I och med att Riksdagen valde att bifalla Allianspartiernas motion och avvisa propositionen har de delarna av propositionen fallit, vilket innebär att de krav som gick längre än vad EU-direktiven krävde inte kommer genomföras i Sverige. Däremot kommer det även framöver vara möjligt att, liksom idag, ställa arbetsrättsliga och andra sociala krav i offentlig upphandling, vilket Almega inte har något emot, så länge det inte hindrar seriösa företag från att delta i offentliga upphandlingar.

Det är bra att Riksdagen idag röstat ned de förslag som regeringen lagt fram och som går utöver vad EU-direktiven kräver, när det gäller offentliga upphandlingar. Om förslaget hade genomförts hade det riskerat stänga ute många seriösa företag från offentliga upphandlingar. Inte minst för de mindre företagen hade processerna riskerat att bli oerhört kostsamma och tidskrävande. Hade många företag som en konsekvens av det valt att inte delta i offentliga upphandlingar, på grund av krångliga och otydliga regler, skulle mångfalden och konkurrensen ha minskat, vilket skulle lett till sämre upphandlingar och sämre valuta för skattebetalarnas pengar.

Det finns flera sätt att komma åt oseriösa företag som deltar i offentliga upphandlingar. De skarpa verktyg som behövs finns i det EU-direktiv som Sverige nu kommer införa. Genom att sätta kvalitet före pris undviker man för låga anbud. Med bättre uppföljning och utvärdering av genomförda upphandlingar kan avtal som inte följs upptäckas i tidigt skede. Långsiktigt skulle även ökad dialog med branschorganisationer och myndigheter minska antalet oseriösa aktörer. Nu är det dags att åter sätta fokus på den offentliga upphandlingens resultat som ger skattebetalarna bra tjänster och utvecklar innovativa företag.

Den nya Lagen om Offentlig Upphandling som Riksdagen nu beslutat om kommer träda i kraft den 1 januari 2017.