Regeringens upphandlingsförslag hotar den svenska arbetsmarknadsmodellen

Idag anordnade Almega ett seminarium om regeringens förslag till ny upphandlingslag. När vi frågar våra medlemsföretag vilka frågor som är absolut viktigast för dem kommer ofta frågan om upphandling med på topplistan. Bland annat av det skälet har vi låtit advokatfirman Lindahl analysera det förslag som regeringen lagt fram om att införa arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar. Vid dagens seminarium presenterade de sin juridiska rapport, som tydligt slår fast att regeringens förslag är oförenliga med den svenska arbetsmarknads- och kollektivavtalsmodellen.

Totalt upphandlar svenska myndigheter för 800 miljarder kronor varje år. Mer än hälften av den summan gäller köp av tjänster. Under lång tid har offentliga upphandlingar inneburit att svenska företag inom tjänstesektorn kunnat växa sig starka.

Ändå är det faktiskt bara 44 procent av våra medlemsföretag som någon gång lägger anbud till offentlig sektor. Om syftet med upphandlingen är att nyttja konkurrensen på marknaden är det ett stort problem och ett misslyckande att inte ens hälften av våra medlemmar är intresserade av affären. Detta är för mig också en tydlig indikation på att upphandlingen behöver bli mindre krånglig, den måste avbyråkratiseras. Men trots det tar regeringen nu steg precis i motsatt riktning.

Diskussionen om regeringens nya upphandlingslag har de senaste veckorna gått varm. Det beror på att propositionen innehåller förslag som, om de förverkligas, helt och hållet kan komma att förändra förutsättningarna för den svenska kollektivavtalsmodellen. Enligt förslaget ska upphandlande myndigheter tolka kollektivavtal och deras innehåll om de ställer arbetsrättsliga krav i upphandlingar, något som idag sköts av parterna på arbetsmarknaden.

Huvudproblemet med att ställa krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandling är att det skulle vara en grundstöt mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Idag är det parterna som kommer överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Med regeringens förslag skulle makten flyttas till upphandlare och tjänstemän i kommuner och landsting. Genomförs det ska upphandlare utan expertkunskap på just det arbetsrättsliga området tolka och bestämma vad som är viktigt i de sammanlagt nästan 700 olika kollektivavtalen på den svenska arbetsmarknaden. Det vore helt fel väg att gå.

Från Almegas sida är vi tydliga. Vi vill ha väl fungerande kollektivavtal och vi vill intensifiera utvecklingen av dem tillsammans med facken. Vi vill samtidigt se en offentlig upphandling som är attraktiv, mer tillgänglig och därmed mer intressant för tjänsteföretagen. Detta går hand i hand och är ingen motsättning.