Almegas tjänsteindikator visar på ett fortsatt lyft för vård och omsorgsbranschen

Almegas tjänsteindikator, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn, pekar, för årets tredje kvartal på fortsatt stark efterfrågan och produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn.

Almegas tjänsteindikator, som är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn, pekar, för årets tredje kvartal på fortsatt stark efterfrågan och produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn.

– Mycket talar för att det kraftiga lyftet för vård och omsorgsbranschen som överraskade under andra kvartalet kommer märkas även under tredje kvartalet. Detta tror vi beror på att kommunerna behövt köpa fler tjänster från privata vård- och omsorgsföretag, då efterfrågan på dessa tjänster ökat kraftigt från hushållen, säger Anna-Karin Hatt, VD Almega.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar på att sysselsättningen inom den privata tjänstesektorn kommer att öka ännu något mer under årets tredje kvartal jämfört med andra kvartalet.
En ovanligt stor ökning av antalet sysselsatta bland inrikes födda under andra kvartalet bidrog till uppgången då, men sedan 2012 är det främst utrikes födda som stått bakom den ökade sysselsättningen i Sverige.

– Den demografiska utvecklingen samt den försämrade matchningen på arbetsmarknaden talar för en inbromsning av ökningstakten för sysselsättningen framöver, menar Lena Hagman Almegas chefekonom.

Almegas prisindikator indikerar en nedgång i ökningstakten av tjänsteföretagens försäljningspriser under årets tredje kvartal jämfört med andra kvartalet. Inom handeln kan den minskade prisökningstakten sedan mitten av 2015 väntas fortsätta. För övriga tjänstepriser innebär avmattningen ett trendbrott då den stadigt stigande förändringstakten från slutet av 2014 nu ser ut att brytas.

– Att Almegas prisindikator pekar nedåt för det tredje kvartalet kan spegla en reaktion från företagen som tidigare överskattat sina möjligheter att kunna höja sina priser i år, säger Lena Hagman.

Det finns sannolikt flera förklaringar till detta, såsom ökad konkurrens, utbredningen av e-handeln som underlättar för nya företag att komma in på marknader samt ökad digitalisering som förenklar prisjämförelser.

Almega har i samband med framtagandet av denna rapport låtit göra en undersökning bland Almegas medlemsföretag inom olika typer av företagstjänster. Den undersökningen visar på optimism om efterfrågan på deras tjänster under andra halvåret 2016. Företagens förväntningar på efterfrågan är till och med något starkare än utfallet för första halvåret i år.

– Det beror främst på att efterfrågan från offentlig sektor samt från tillverkningsindustrin väntas ta ännu mer fart under andra halvåret. Tecken på svagare efterfrågan för exportindustrin under andra halvåret kan emellertid förändra den ljusa bilden vad gäller efterfrågan från industrin, menar Lena Hagman som analyserat undersökningen.