Vilken betydelse har tjänsteexporten?

När man studerar exporten utifrån globala värdekedjor visar det sig att tjänsternas andel av exporten är större jämfört med deras andel räknad utifrån traditionell utrikeshandelsdata. Det beror på att tillverkningsföretag generellt sett har en högre andel importinnehåll i sin export än vad tjänsteföretag har.

52%.jpg

Tjänstesektorn behöver generellt sett inte lika stor del insatsprodukter. Genom att mäta export av förädlingsvärde fångar man dessutom upp hela tjänsteinnehållet i varuexporten. När man mäter export på traditionellt sätt utgör tjänsteexporten i Sverige cirka 30 procent av den totala exporten. Om man i stället mäter exporten av förädlingsvärde utgör tjänsteexporten cirka 40 procent av Sveriges totala export¹ (importjusterad). Lägger man dessutom till värdet av importerade insatstjänster som bidragit till produktionen av Sveriges export så utgör tjänster totalt hela 52 procent av Sveriges export.² Det innebär att Sverige är mer beroende av exporten av tjänster än vad det traditionella sättet att mäta exporten visar.³ Tjänster utgör så mycket som cirka 60 procent av det samlade värdet för Europas export.4

För Storbritanniens, Finlands och Sveriges del är tjänsternas andel av den totala exporten cirka 20 procentenheter högre när man räknar in förädlingsvärdet från tjänsteproduktionen som använts för att producera exportprodukterna, jämfört med det traditionella exportmåttet. Här räknas tjänsteproduktion från både utländska och inhemska producenter. För Holland är andelen cirka 25 procentenheter högre och för Tyskland hela 30 procentenheter högre, se diagram 2.

Diagram 2: Tjänsteexportens andel av total export, 2009 5

Diagram2.jpg


¹ Då importen av tjänster räknats bort som andel av förädlingsvärdet.
² Se OECD, Service value added embodied in gross export by source country as % of gross exports.
³ WTO ’Made in the world’ Henrik Isaksson, 2011.
4 WIOD Trading in Value and Europe’s economic future, Karel De Gucht, 2012, www.oecd.org
5 OECD, Service value added embodied in gross export by source country as % of gross exports