Almegas Tjänsteindikator: tecken på inbromsning i tjänstesektorn

Idag presenterar Almega Tjänsteindikatorn för andra kvartalet 2016. Almegas Tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn, och visar för andra kvartalet 2016 på en oförändrad produktionstillväxt i den privata tjänstesektorn, jämfört med första kvartalet i år. Det innebär att tillväxttakten växlat ned efter förra årets ökning, när tjänsteproduktionen ökade med i genomsnitt 3,7 procent jämfört med året innan (2014).

 

Almegas Tjänsteindikator pekar på att efterfrågan alltjämt är stark, men visar också att de branscher som 2015 bidrog allra mest till den starka tillväxten nu visar tecken på inbromsning. Dagens situation påminner starkt om den som rådde högkonjunkturåret 2007. Trots att Sverige idag befinner sig i högkonjunktur har företagen svårt att öka sin produktionen på grund av brist på kapacitet, vilket får effekter för hela ekonomin eftersom tjänsteproduktionen idag står för omkring hälften av BNP och ca 46 procent av den totala sysselsättningen.

Den troliga förklaringen till inbromsningen i tjänstesektorn är stigande personalbrist. Inte minst kunskapsintensiva branscher har idag stora svårigheter att hitta personal. Ska man kunna lösa upp den knuten och öka tillväxttakten i tjänstesektorn krävs det insatser som t.ex. bättre villkor för kompetensinvandring för att göra Sverige till en magnet för utländska talanger, en mer attraktiv expertskatt och ett konkurrenskraftigt system för personaloptioner. Som Tjänsteindikatorn visar har tjänsteföretagen fortfarande mycket expansiva anställningsplaner, men sedan förra året har många företag inte kunnat förverkliga dem fullt ut, främst på grund av den ökade bristen på den kompetens som tjänsteföretagen behöver för att kunna öka och utveckla sin tjänsteproduktion.

Huvuddelen av den sysselsättningsökning som ägde rum inom den privata tjänstesektorn i början av 2016 förklaras av tillväxt i ett fåtal branscher. Hela hälften av sysselsättningsökningen under första kvartalet ägde rum inom företagstjänster, samtidigt som och vård- och omsorgsbranschen stod för cirka en femtedel av jobbtillväxten.

Bland annat till följd av inbromsningen i tjänstesektorn och matchningsproblemen på arbetsmarknaden pekar Tjänsteindikatorn på att jobbtillväxten kommer att sakta in i år och under 2017, vilket Almegas chefsekonom Lena Hagman beskriver i en intervju i Dagens Industri idag.