Svensk ekonomi tappar tempo, tillväxten bromsar in

Efter den starka tillväxten i svensk ekonomi under 2015 talar mycket för en gradvis inbromsning. Almega bedömer i sin konjunkturrapport att Sveriges BNP-tillväxt kommer att mattas av från förra årets 4,1 procent till 3,4 procent i år och 2,4 procent 2017. Förklaringen är att företag inom kunskapsintensiva tjänstebranscher och byggindustrin har mycket svårt att hitta nya medarbetare med rätt kompetens.

– Med den här utvecklingen riskerar vi inte bara att få minskad tillväxt och lägre konkurrenskraft. Även jobbtillväxten kommer att bromsa in i år och nästa år, mycket till följd av de ökade matchningsproblemen. Sverige kommer också att gå miste om utveckling av nya produkter och tjänster och framförallt kommer ännu fler jobb att försvinna när företagen vänder sig utomlands. Även hushållskonsumtionen kan väntas bli svagare på grund av detta, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Den demografiska utvecklingen med allt fler som går i pension bidrar till de ökade svårigheterna att rekrytera hög kompetens i den takt företagen önskar. Detta i kombination med den försämrade matchningen på arbetsmarknaden och mycket långsam integration av det stora antalet invandrare från och med 2015, kommer i förlängningen att leda till en kraftig ökning av arbetslösheten totalt om inte integrationen på arbetsmarknaden snabbas upp.

– I tjänstesektorn finns en enorm potential för tillväxt och sysselsättning, men den bromsas på grund av de matchningsproblem som våra medlemsföretag upplever. Det behövs till exempel betydligt fler åtgärder för effektivare integration och vi måste få till en snabb validering av de flyktingar som kommer hit med höga utbildningar. Det borde också bli lättare för utländska studenter som studerar här att stanna och söka jobb, säger Anna-Karin Hatt, vd på Almega.

Almegas konjunkturrapport sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för den globala ekonomin samt Sveriges ekonomi och arbetsmarknad, med särskilt fokus på tjänstesektorns inverkan på utvecklingen. Rapporten ges ut två gånger per år, vår och höst, sedan oktober 2008.