Stimulera samverkan mellan näringsliv och akademi

  • Öka andelen behovsmotiverad forskning och öppna upp för fler tjänsteföretag att delta i samverkan.

Andelen efterfrågad forskning måste öka och kunskapen måste komma hela näringslivet tillgodo. Idag deltar tjänsteföretag endast i mindre utsträckning i samverkansprojekt med akademien, vilket beror på förlegade strukturer och traditioner. Forskningsfinansiärer, som ex VINNOVA, måste aktivt närma sig tjänsteföretag och utveckla nya modeller för samverkan som fungerar även för tjänsteföretagens affärslogik. Tre av fyra arbetar inom tjänstesektorn och 80 procent av alla nystartade företag är tjänsteföretag. Det är inte längre hållbart att bortse från denna växande kunskapsdrivande sektor.

  • Inför ekonomiska incitament i resurstilldelningssystemet för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv

För att öka möjligheten till kommersialisering av forskning måste vi säkerställa att den forskning som bedrivs är efterfrågad. Då krävs en ökad samverkan med näringslivet. Vi anser att ekonomiska incitament till samverkan måste skapas på lärosätesnivå. De fasta statliga forskningsmedlen fördelas idag efter två kriterier: dels sk bibliometriska indikatorer, dvs antal publikationer samt citeringar av dito, dels mängden erhållna externa forskningsanslag. Idag saknas ett fördelningskriterium som premierar nyttiggörande av forskningsresultat. Därför måste en indikator inrättas för resurstilldelning, som premierar samverkan med näringsliv och också omgivande samhälle i bredare mening.

  • Nya former av kunskapsmäklare aktörer behövs i innovationssystemet för ökad tjänsteinnovation

Ett stort antal av dagens offentligt finansierade forskningsinstitut är sprungna ur traditionella industriella branscher och utgångspunkten för verksamheten har varit teknikutveckling. När nu tjänsteinnehållet i näringslivet och exporten ökat så kraftigt måste institutens kunskapsmäklande intermediärfunktionen mellan akademi och näringsliv  avseende tjänsteinnovation lyftas till ett strategisk nivå.

I den nya RISE-strukturen, etablerad våren 2016 så har indelningen av verksamheten i ökad grad delats upp tematiskt och utmaningsdrivet. Almegas förhoppning är att Instituten ska samla och sprida den akademiska forskningen inom tjänsteinnovation och att kunskapsutvecklingen ska förmedlas som en tvärgående strategisk verksamhet. Viktigt är att tjänsteföretagens behov i ökad utsträckning tillgodoses. Samarbetet mellan instituten och de kunskapsintensiva konsultföretagen bör öka. Det skulle möjliggöra att den forskningsmässiga kompetensen i dessa företag i högre grad tas till vara i innovationssystemet och säkerställa att de kommersiellt gångbara verksamheterna drivas av företagen. Komplettering genom bildande av nya och stärkande av befintliga intermediära organisationer, kommer säkerligen behövas för att samla och mobilisera den spridda tjänsteforskningen.