Tjänste­företag har högre skatter

Almega har länge drivit frågan om en ny skattereform med lägre skatt på arbete och sänkta marginalskatter. Detta är viktiga frågor för tjänsteföretagen.

– Många av Almegas branscher har en beskattning som är 10 procentenheter högre än andra, jämförda branscher. Det är ohållbart, eftersom det är just dessa branscher som växer och kommer att skapa framtidens jobb, säger Håkan Eriksson som är näringspolitisk expert på Almega och arbetar med skattefrågor.

Almega har under flera år drivit frågan att det behövs en total omläggning av skattesystemets hela struktur. Nu görs ett omtag, där Almega ska bli ännu tydligare med vad som bör ingå i en framtida reform.

– Vi kommer att trycka ännu mer på att balansen mellan olika skattebaser måste ändras, framförallt att mindre skatt tas ut på arbetade timmar.

Almega kommer också att vara tydliga med att det behövs sänkta marginalskatter, den extra skatt som tas ut på den senaste intjänade kronan över en viss inkomst.

– Anledningen till att Almega fokuserar på skatten på arbete och marginalskatterna är att tjänsteföretag drabbas särskilt hårt av dagens skattesystem, eftersom de är mer personalintensiva än till exempel industriföretag.  

I en rapport från Almega som nyligen presenterats ges en fördjupad bakgrund till varför Sverige behöver en ny skattereform. Bland annat att det sedan den senaste skattereformen har införts över 500 undantag och att skattesystemet blivit svårt att överblicka. Men framförallt visas hur dagens skattesystem påverkar de så kallade faktorskatterna, vilka är den samlade beskattningen av företagens produktion.

Almegas rapport berör även sådant som RUT-avdraget och de skatter som är av särskild betydelse för små och växande företag, för entreprenörer.

Håkan Eriksson bedömer att tidpunkten är gynnsam för kravet på en skattereform. Stora aktörer som TCO och Saco är inne på samma linje som Almega. Och inom politiken har nyligen Liberalerna fört fram samma krav.

– Jag kan se att det finns en bredare insikt om behovet av en skattereform, både i politiken och hos många organisationer. Sedan varierar förstås önskemålen på vad en sådan reform ska innehålla, vilket är helt naturligt.

Håkan Eriksson tror dock att det kan ta lång tid innan det blir verklighet. Och pekar på den långa process som föregick tidigare reformer.