Nytt tonläge och nytt förslag om flexpension

Inför årets avtalsrörelse har flera av Almegas motparter, framför allt Unionen och Sveriges Ingenjörer, markerat att den största frågan för dem på våra avtalsområden är frågan om så kallad flexpension. Det har tydligt framgått av deras yrkanden, och det blir allt tydligare i deras olika uttalanden i media. Just nu vet vi också att ordförandena i Sveriges Ingenjörer och Unionen reser runt tillsammans och möter sina förtroendevalda och medlemmar på olika platser i landet, för att informera dem och söka stöd i frågan. I media har båda dessa parter varnat för att det kan bli strejk om vi inte löser frågan. Från Almegas sida agerar vi sedan i höstas intensivt för att istället lösa frågan förhandlingsvägen, på ett sätt som passar både tjänsteföretagen och tjänsteföretagens medarbetare.

Den modell för flexpension som Unionen och Sveriges Ingenjörer sagt att de vill införa också på våra avtalsområden skulle innebära att vi som parter kom överens om att alla anställda kollektivt skulle avstå från en löneökning om 0,5 procentenheter mot att de istället skulle få dessa 0,5 procentenheter i en extra pensionsavsättning. Syftet med förslaget är att möta de behov som finns när det gäller att förbättra medarbetarnas pension, bland annat mot bakgrund av att vi lever allt längre och hur pensionssystemet i övrigt har utvecklats.

Från Almegas sida delar vi fackens analys om att pensionerna kan behöva stärkas framöver, men vi har allt sedan avtalsrörelsen 2013 också varit mycket tydliga med att den modell för obligatorisk flexpension som de fått igenom på industrins område och inom övriga områden inom Svenskt Näringslivs-sfären inte fungerar för tjänsteföretagen och inte möter vare sig tjänsteföretagens eller tjänsteföretagens medarbetares behov.

Med det sagt har jag och Almega under hösten lagt en hel del energi på att lyssna in våra fackliga motparter. Vi har tagit till oss att detta är en väldigt viktig fråga för dem, och att de är oroade över sina medarbetares framtida pension. Därför har Almega under hösten arbetat intensivt med att utforma en fördelaktig modell för flexpension som möter tjänsteföretagens och deras medarbetares behov. I vår modell har individen möjlighet att själv välja om man vill göra extra avsättningar till sin pension eller istället få ut de pengarna som lön.

För att få igång sådana förhandlingar har vi de senaste veckorna, efter beslut i respektive berörd avtalsdelegation, lagt fram ett förslag med den innebörden på de avtalsområden där frågan är aktuell och där förhandlingar har kommit igång, i syfte att lösa frågan förhandlingsvägen utan onödiga och olyckliga konflikter.

I korthet innebär det förslag Almega lagt fram till våra fackliga motparter att vi i våra gemensamma kollektivavtal ska skriva in att medarbetarna ska få rätt att göra en extra avsättning till pension. Jämfört med det förslag facken lagt fram är den enda substantiella skillnaden att den anställde själv ska få välja om han eller hon vill göra en sådan avsättning, eller istället få ut de pengarna som lön.

Genom att göra flexpensionen valbar för den enskilde medarbetaren vill vi utveckla systemet med flexpension så att det tar större hänsyn till den enskildes behov och livssituation. För många medarbetare skulle det säkert vara önskvärt och fullt rimligt att sätta av en del av sin lön eller löneökning för att få en något högre pension i framtiden. Men andra medarbetare skulle kanske hellre, i vissa perioder av livet, vilja få ut de pengarna som lön för att till exempel kunna amortera ner sina bostadslån. Genom att göra pensionslösningen valbar kan alla medarbetare som vill ha flexpension få det, samtidigt som den som av olika skäl inte vill prioritera det just då kan välja att istället få ut de pengarna som lön, vilket är en lösning som vi ser passar både tjänsteföretagens ochmedarbetarnas behov.

Se video: En minut om flexpensionen med Anna-Karin Hatt

Än så länge har inte regelrätta förhandlingar kommit igång, men vi anstränger oss för att komma dit. Som vi ser det är det enda som i dagsläget skiljer oss och facken åt i denna fråga huruvida medarbetarna själva ska få välja om de vill utnyttja rätten till extra pensionsavsättning och istället få lite högre lön. Vi tror att just den möjligheten att göra ett eget val skulle vara en välkommen möjlighet för många tjänstemän på våra medlemsföretag. När vi numera står varandra så pass nära ser vi från Almega att vi vid förhandlingsbordet borde kunna enas om en bra lösning, som passar båda parter.

Den konstruktiva tonen, och de goda argumenten för vårt förslag, vill vi också ge de av er som känner behov av att sprida vår bild till medarbetare på företag som är berörda och där våra motparter just nu informerar om sin syn och sitt förslag. Därför förbereds just nu ett nytt, lättanvänt material som kan användas för detta syfte. Det kommer att gå ut digitalt som ett extra Arbetsgivarnytt till kontaktpersonerna på berörda avtalsområden, och som ni fritt kan använda för att sprida kunskapen om vårt förslag och vår hållning i frågan.

Samtidigt som berörda medlemsföretag kommer få mer information kommer vi från Almega också gå in i ett nytt läge, där vi nu intensifierar vår externa kommunikation i syfte att ge bilden av vårt konstruktiva tonläge och vår vilja att enas om en modell för flexpension där individen har ett eget val och kan påverka själv. Just därför skrev jag å Almegas vägnar igår på detta tema på Aftonbladets debattsida. Ytterligare extern kommunikation med samma ton och ungefär samma innehåll kommer att komma. Är du liksom jag aktiv på Twitter, Facebook, Instagram eller i andra sociala medier får du gärna följa mig och Almega där och hjälpa till i denna fråga, genom att skicka vidare inlägg jag gjort, om flexpension eller annat, i olika sociala medier eller på min VD-blogg (www.hattitjanst.se).

Med gemensamma ansträngningar har vi bra förutsättningar att kunna lösa den här frågan på ett för tjänsteföretagen bra sätt!

/Anna-Karin Hatt
VD Almega