En elefant i glasaffären

Fler arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling säger regeringen. Därför vill de lägga till ännu fler paragrafer i nya LOU. Men förslaget är både dåligt underbyggt och diskriminerande för svenska företag. En sak är helt klar. Offentlig upphandling kommer bli än mer komplicerad.

I korthet går förslaget ut på att myndigheterna bör ställa arbetsrättsliga hänsyn i sina upphandlingar. Ställer de sådana villkor ska de vara hämtade från branschens kollektivavtal. Redan här blir det krångligt. Vissa branscher har flera olika kollektivavtal, dessutom vill leverantörer från närstående branscher gärna konkurrera om uppdragen, även de som inte har tecknat kollektivavtal.

Utifrån branschens kollektivavtal ska den upphandlande myndigheten välja följande fem arbetsrättsliga villkor: lön, semester, arbetstid, pensioner och försäkringar. Lön kan vara komplicerat att fastställa, särskilt som flera avtal är sifferlösa och med individuell lönesättning. Om de ändå ställer kravet bidrar upphandlande myndigheter till en normerande lönebildning på svensk arbetsmarknad. Vi tycker det är fel väg att gå. Lönen ska inte bestämmas av statliga eller kommunala myndigheter.

Pensioner och försäkringar hämtade från kollektivavtal är särskilt komplicerade att använda i upphandlingar. Dels finns det vissa av kollektivavtalens försäkringar som inte går att köpa på den öppna marknaden. Företag utan kollektivavtal kan alltså inte delta. Ett sådant krav strider mot de grundläggande principerna i LOU. Dessutom ingår inte pensioner och försäkringar som en del av utstationeringslagen. Det innebär att samma krav inte ställs på företag från andra länder. Därmed missgynnas svenska leverantörer framför utländska.

”Även företag med ‘fel’ kollektivavtal kan få svårigheter.”

Almega är mitt uppe i en omfattande avtalsrörelse, vi arbetar för att få till väl fungerande och attraktiva kollektivavtal. Men anslutningen måste vara frivillig. Offentlig upphandling ska inte tvinga in företag i kollektivavtal. Inte heller ska upphandlande myndigheter lägga sig i parternas lönebildning, det sköts bäst av parterna.

Almega ställer sig bakom ansträngningarna för att hindra att hindra oseriösa aktörer vinner offentliga upphandlingar. Regelbundna kontakter med rättsvårdande myndigheter, branschetiska regler och kontinuerliga uppföljning är konkreta åtgärder som man kan komma längre med. Det går att stoppa oseriösa aktörer utan att fylla på med fler krångliga regler.

Regeringens förslag riskerar att diskriminera företag utan kollektivavtal. Men även företag med ”fel” kollektivavtal kan få svårigheter. Dessutom kan utländska företag gynnas framför svenska. Vinnarna är få med förslaget om ökade sociala krav i upphandling.

Läs Almegas remissvar