Vita jobb och fackliga kontroller

Konkurrensverket har uttalat sig om Vita jobb-modeller, som har använts av kommuner i tjänsteupphandlingar. Den fråga som väckt intresse har varit om det är förenligt med lagstiftning att kommunerna använder sig av fackliga ombudsmän för att genomföra kontrollerna hos företagen.

När Malmö genomförde en upphandling av säkerhetstjänster ställdes långtgående krav i de särskilda kontraktsvillkoren. Kommunen införde arbetsrättsliga villkor hämtade från tillämpligt kollektivavtal. Dessutom var företagen skyldiga att ge tillgång till bokföring och alla övriga uppgifter som kommunen ansåg erforderlig. Kommunen ville dessutom använda sig av fackliga ombudsmän för att genomföra kontrollen av de ställda arbetsrättsliga kraven.

Att genomföra kontroller med hjälp av fackens ombudsmän har kritiserats av Svenskt Näringsliv som valde att anmäla just detta till Konkurrensverket. KKV:s uttalande kom den 21 januari. Trots kritiken menar KKV att det är tillåtet att använda sig av fackliga kontrollanter, men det finns begränsningar. En långtgående insyn är inte tillåten, det är enbart möjligt att titta på leverantörens lönespecifikationer samt inbetalningar av arbetsgivaravgifter och skatter. Finns det krav på personalliggare är det möjligt att få se dessa också, men personalliggare finns enbart i ett fåtal branscher.

Dessutom säger KKV i sitt uttalande att företagen inte ska behöva finna sig i att ett ombud tar ovidkommande hänsyn eller vidtar oproportionerliga utredningsåtgärder. Det är bra, det betyder också att en leverantör kan neka lämna ut uppgifter som inte är kopplat till föremålet för kontraktet och inte är förenligt med avtalet.

KKV:s uttalande är bra eftersom det tydliggör hur långtgående insynen kan vara. Men det är viktigt att företagen är medvetna om denna begränsning och själva säger ifrån om det visar sig att kontrollerna går för långt.

Almega har hela tiden varit kritiska till att facken kan kontrollera företagen. Vi tror att det kan innebära att företag väljer att avstå från att lämna anbud. Det gäller även de företag som är seriösa, man är helt enkelt inte bekväm med att ha den fackliga motparten som kontrollant. Om offentlig sektor vill fortsätta arbetet med att göra offentlig upphandling attraktiv bör man kunna hitta andra sätt att effektivt följa upp ställda krav.