Facken vill höja trösklarna till arbetsmarknaden

Idag har facken inom 6F presenterat sina krav inför avtalsrörelsen. Att kraftigt höja ingångslönerna och göra det svårare att anställa är inte rätt medicin för svensk arbetsmarknad. Tvärtom måste det bli lättare att anställa.

För Almega står tjänstesektorns konkurrenskraft i fokus för den avtalsrörelse som nu drar igång. Vi vet att det är inom tjänstesektorn som de nya jobben skapas. Därför måste vi teckna avtal som ger tjänstesektorn konkurrenskraft så att fler kan få jobb.

Sverige som helhet och tjänstesektorn i synnerhet behöver varken höjda ingångslöner eller begränsningar i möjligheten att anställa. För att kunna släppa in fler på arbetsmarknaden behövs i stället lägre ingångslöner och mer flexibilitet.

De krav som idag levererats från de så kallade hemmamarknadsförbunden inom LO är lika orealistiska som fackens inom industrin. Sverige har högre arbetskraftskostnader än konkurrentländerna, och företagen blir alltmer konkurrensutsatta från utlandet.

Kraven från dessa LO-förbund visar på bristande förståelse för den konkurrenssituation som företagen i Sverige befinner sig i.