Dags för innovation!

Almegas inspel till forsknings- och innovationspropositionen 2016.

Idag har Almega skickat in ett inspel till regeringskanslier med förslag på förbättringar i innovationssystemet, inför regeringens arbete med den kommande FoI-propositionen 2016.
Sverige satsar internationellt sett mycket stora resurser på forskning. År 2014 uppgick Sveriges offentliga FoU-utgifter till cirka 33 miljarder kronor, det vill säga 3,8 procent av den totala statsbudgeten eller 0,9 procent av Sveriges BNP. Problemet är att vi helt enkelt inte får ut tillräckligt med innovationskraft ur dessa investeringar. Det måste vi ändra på. Nu är det dags för innovation!

En stor utmaning i sammanhanget är att våga överge gårdagens systemlösningar och möjliggöra för morgondagens affärsidéer. Dagens näringsliv ser inte ut som det gjorde då stora delar av systemen designades. Visst har det skruvats lite här och lite där under årens lopp, men nu måste vi tänka nytt. Utgångspunkten för ett modernt innovationssystem måste vara att identifiera var kompetensen finns och var tillväxten sker. Börjar vi där, så kommer det nya garanterat se annorlunda ut.

De kunskapsintensiva tjänsteföretagen (KIS- Knowledge Intensive Services) har en stor potential att driva innovation. Idag arbetar hälften av alla yrkesverksamma ingenjörer i privat tjänstesektor och av dem arbetar i sin tur hälften i KIS-företag. Totalt sett sysselsätter KIS-företagen ca en miljon personer. Dessa företag, som också ofta är små- eller medelstora till sin storlek, deltar i mycket begränsad omfattning i offentligt finansierade samverkansprojekt. Det är slöseri och dåligt resursutnyttjande. Det är hög tid att finna lösningar för samverkans- och finansieringsmodeller som skapar incitament för dessa företag att delta i projekt och program.

Den möjlighet som företagen har (sedan jan 2014) att få reducerad arbetsgivaravgift för FoU-anställda bör utökas så att blir attraktiva även för medelstora företag. Almega har fått statistik från Skatteverket som visar att teknikkonsulter och IKT-företag är två grupper som i hög utsträckning utnyttjar avdraget. Tillsammans står de för ca 63 procent av alla företag som fått beviljat avdrag. Genom avdraget kan det mindre företagen förstärka sin kompetens och på så vis även kunna öka möjligheterna att kunna ta sig an mer avancerade och komplexa uppdrag.

Almega konstaterar vidare att vi i Sverige måste öka förädlingsvärdet i produktionen av såväl varor som tjänster, för att kunna hävda oss i den globala konkurrensen. Vi måste fokusera på de värdefulla tidiga och sena segmenten i produktionskedjan, dvs varumärken, FoU, design, marknadsföring, eftermarknad mm där förädlingsvärdet är högt. För det krävs tvärvetenskaplig kompetens, som tjänsteinnovation och digitaliseringen möjligheter. Denna bör utvecklas i samverkansprogram som möjliggör affärsutveckling och innovationer och viktigt är att kunskapen tillgängliggörs och delas i ökad omfattning. Stuprörstänkandet måste överges.

Det är inte bara inom forskningen som en uppdaterad och utvecklad samverkan behövs. Universitetens och högskolornas kanske viktigaste uppgift är att säkerställa att studenterna för med sig uppdaterad och efterfrågad kunskap. Studenterna som kommer ut till företagen sprider kunskap och fungerar som motorer för innovation. Därför är det oerhört viktigt att vi har högkvalitativ utbildningssamverkan och ett system där det lönar sig att samverka.

Almega ser också stort behov av att se över ramverket. Ex skulle innovation stimuleras i offentlig upphandling genom att fokusera på funktion och kvalitet, istället för bara pris. Det är fortfarande sällsynt, trots att det talats om det i så många år. Även skattesystemet måste stimulera investeringar i kunskap så att vi lyckas locka attraktiv internationell kompetens och företagsetableringar till Sverige.