Behövs mer innovationskraft för pengarna

Nästa höst ska regeringen lägga en proposition om forskning och innovation. Almega skickade i dagarna ett inspel till regeringens arbete med förslag på förbättringar.

Internationellt sett satsar Sverige mycket stora resurser på forskning.

– Problemet är att vi inte får ut tillräckligt med innovationskraft ur de investeringarna. Det måste vi ändra på, säger Teresa Jonek som är Almegas expert på forskning och tjänsteinnovation.

Teresa Jonek pekar på att dagens näringsliv inte ser ut som det gjorde då stora delar av systemen infördes, därför måste man våga överge gårdagens systemlösningar och öppna för morgondagens affärsidéer

– Visst har det skruvats lite här och lite där under årens lopp, men nu måste vi tänka nytt. Utgångspunkten för ett modernt innovationssystem måste vara att identifiera var kompetensen finns och var tillväxten sker.

Kunskapsintensiva tjänsteföretag till exempel deltar i mycket liten omfattning i offentligt finansierade samverkansprojekt. Trots att dessa företag, med en miljon ingenjörer, har en stor potential att driva innovation.

– Det är slöseri och dåligt resursutnyttjande! Det är hög tid att få fram lösningar för samverkans- och finansieringsmodeller som skapar incitament för dessa företag att delta.

Almega konstaterar vidare att vi i Sverige måste öka förädlingsvärdet i produktionen av såväl varor som tjänster för att kunna hävda oss i den globala konkurrensen. Sverige måst fokusera på de värdefulla tidiga och sena segmenten i produktionskedjan, det vill säga sådant som FoU, design, marknadsföring och eftermarknad där förädlingsvärdet är högt.

– Stuprörstänkandet måste överges, det är viktigt att kunskapen tillgängliggörs och delas i ökad omfattning. Det krävs tvärvetenskaplig kompetens som utvecklas i samverkansprogram som möjliggör affärsutveckling och innovationer.

Almega ser också ett stort behov av att se över ramverket. Innovation skulle till exempel stimuleras i offentlig upphandling genom att fokusera på funktion och kvalitet i stället för bara pris. Detta är fortfarande sällsynt. Almega poängterar också att skattesystemet måste stimulera investeringar i kunskap så att vi lyckas locka attraktiv internationell kompetens och företagsetableringar till Sverige.

Läs Almegas förslag till bättre forskning och innovation