Almegas Forsknings- och innovationsråd, FoI-råd

Almegas FoI-råd vägleder Almega i frågor kring forskning, affärsutveckling och innovation. Målet är att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv genom att stärka tjänstesektorns kompetens och skapa förutsättningar för företag att utveckla affärer.

Almega är en stark och kompetent arbetsgivarorganisation som verkar i framkant för att öka konkurrenskraften i svenskt näringsliv. Detta genom att stärka tjänsteföretagens kompetens och genom att skapa förutsättningar och ramvillkor för tjänsteföretag att utveckla affärer, delta i konkreta innovationsprojekt och utgöra en viktig part i dagens och framtidens innovationssystem.

För medlemsföretagen är Almega en attraktiv plattform för branschgemensamt utvecklings- och påverkansarbete kring forskning/affärsutveckling/innovation.

Genom FoI-rådets vägledning och stöd lyfter Almega de aktuella frågor/utmaningar som är prioriterade för Almegas medlemmar. Målet är att belysa tjänsteföretagens betydelse för den svenska innovationskraften med fokus på de kunskapsintensiva tjänsteföretagen (KIS-företagen) och att skapa optimala förutsättningar för tjänsteföretagen att utveckla sin kompetens utveckla sina affärer och skapa innovationer.

Deltagare i rådet

Anders Sundin, Semcon. Anna Yman, Sweco Environment. Birgitta Olofsson, Tyréns. Carl Bäckstrand, White arkitekter AB. Pierre Sundgren, IBM. Daniel Akenine, Microsoft. Elisabet Keussen, Aleris Omsorg. Cristian Norlin, Ericsson. Nicklas Lundblad, Google. Paula Hammerskog, Academedia. Peter Alling, Unibet, Magnus Leonhardt, Telia Company. Gabriella Pifrader, AlphaCE. Ulf Lindberg, Almega. Anders Persson, SvenskaTeknik&Designföretagen. Pär Nygårds, IT&Telekomföretagen, Teresa Jonek, Almega.

047.jpg

  
Arbetsområde/frågeställningar

Nedan följer ett antal områden/frågeställningar som är exempel på frågor som rådet engagerar sig i och som utvecklas i takt med händelser i politiken och omgivande samhälle.

  • En uppdaterad bild av näringslivets sammansättning. Kunskapsintensiv tjänstesektorn växer – hur skapar vi ökad förståelse för företagens betydelse för värdeskapande, möjliggörande i många branscher, sysselsättning, export och innovationskraft, hos politiska beslutsfattare?
  • Hinder och möjligheter för tjänsteföretag att delta i samverkansprojekt mellan akademi/näringsliv? Hur finner vi fungerande modeller och system för samverkan?
  • Kompetensförsörjning för tjänstesektorn – är en flaskhals för många företag. Hur behåller vi värdeskapandet i verksamheter i Sverige?
  • Matchar dagens utbildningar företagens behov? Kompetensinvandringens möjligheter.
  • Belysning av tjänsters ökade värde i ekonomin och exporten. Globaliseringen leder till fragmentisering av produktionen, företagen specialiserar sig. Tjänsteinnehållet i exporten ökar.
  • EUs digitala inre marknad. Företagens möjligheter att bygga tjänster på öppna data skapar sysselsättning och samhällsnytta.
  • Upphandling som stimulerar innovation – vad behövs för att lyckas?
  • Strategiska innovationsprogram och Samverkansprogram – stort behov av ökad kompetens inom tjänsteinnovation för att lyckas med att möta samhällsutmaningarna och för global konkurrenskraft.

Följande skiss illustrerar möjlig utgångspunkt för arbetet. Skissen illustrerar delar av pågående arbete inom Almega.

FoI-rådet.png

Deltagare i rådet


Pressmeddelande


Blogginlägg