Almega: Tillväxten hämmas av kompetensbrist

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten inom privat tjänstesektor ökar i ungefär samma takt under tredje kvartalet i år som under andra kvartalet. Då ökade tjänsteproduktionen med 2,1 procent. Efterfrågan på tjänster riktade till hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera branscher.

Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten inom privat tjänstesektor ökar i ungefär samma takt under tredje kvartalet i år som under andra kvartalet. Då ökade tjänsteproduktionen med 2,1 procent. Efterfrågan på tjänster riktade till hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera branscher.

– Mycket talar för att tillväxten ”slagit i taket” i flera branscher på grund av brist på personal med rätt kompetens, säger Almegas ekonomiska analytiker Linnea Kvist. Detta motverkar fortsatt ökad tillväxt inom tjänstesektorn. Flera branscher rapporterar att bristen på personal stiger, vilket skapar tillväxthämmande flaskhalsar.

Almegas arbetsmarknadsindikator pekar visserligen på en starkare ökningstakt för sysselsättningen inom tjänstesektorn under tredje kvartalet, men Linnea Kvist menar att mycket talar för att matchningsproblemen på arbetsmarknaden kommer leda till en svagare ökning än vad indikatorn visar. Efterfrågan på arbetskraft ökar fortfarande, men ökade problem för flera tjänstebranscher att hitta rätt kompetens kan hålla tillbaka ökningen i tjänstesektorn totalt.

– Det har dessutom skett en minskning av antalet sysselsatta inom branscher som har personalintensiv verksamhet med hög andel unga anställda, säger Linnea Kvist. Detta hämmade den totala ökningen av sysselsättningen inom tjänstesektorn redan under andra kvartalet. Förväntningar om höjda sociala avgifter för unga kan vara en bidragande orsak till inbromsningen.

Almega ser även en förskjutning på arbetsmarknaden där antalet sysselsatta inrikes födda minskar kraftigt medan antalet sysselsatta utrikes födda ökar. Under andra kvartalet fortsatte denna utveckling än starkare. Men även om utrikes födda står för huvuddelen av sysselsättningsökningen, utgör denna grupp också en allt större del av arbetslösheten.

– Att utlandsfödda både står för fram- och motgångar på arbetsmarknaden speglar att det finns branscher med behov av särskild kompetens som hittar den i denna grupp. Men då hälften av de nyanlända har högst förgymnasial utbildning har många av dem svårt att hitta arbete. Dessutom förekommer en rad matchningsproblem, orsakade av effektivitetsbrister i arbetsförmedling och integrationspolitik, säger Linnea Kvist.