Export mer än papper och stål

Papper, sågade trävaror, stål, bilar, läkemedel och kanske lite livsmedel – det är ungefär så den traditionella bilden av Sveriges export ser ut. Men verkligheten är mer mångfacetterad. Vad många inte alls tänker på är att dagens exportportfölj också innehåller vård, omsorg, utbildning, turism, stadsplanering, teknikkonsultuppdrag och en lång rad andra tjänster.

Den svenska tjänsteexporten har ökat kraftigt under den senaste 10 åren. Enligt det nya sättet att mäta utrikeshandel som OECD och WTO tagit fram utgör tjänsterna idag drygt hälften av den totala exporten.

Ibland talas det om ett motsatsförhållande mellan tjänster och tillverkningsindustri. Det är en felaktig beskrivning. Tvärtom förekommer det ofta en mycket nära samverkan mellan dessa båda grenar. Det finns ett ömsesidigt beroende där verksamheterna är djupt integrerade i varandra.

Potentialen för tjänsteexporten är fortfarande stor. Ännu fler tjänster skulle kunna säljas utomlands och dessutom till fler marknader. Det ger en positiv påverkan även på varuexporten och på den svenska utrikeshandeln som helhet.

Huvudansvaret för en växande export vilar naturligtvis på företagen själva, men statsmakternas insatser kan fungera som olja i maskineriet. Almega har listat ett antal satsningar som skulle förbättra förutsättningarna.

Mycket finns att göra för att utveckla tjänstehandeln inom EU och även med övriga länder. TTIP, det kommande frihandelsavtalet mellan EU och USA, är av stor betydelse.

Tillgång på kapital är ett annat centralt område. För företag under utveckling är kompetensförsörjning A och O. Hittar man inte de rätta medarbetarna bromsas expansionen. I det sammanhanget måste Sverige bli bättre på att underlätta situationen för människor från länder utanför EU, exempelvis genom att väsentligt korta handläggningstiderna.

Tjänsteexportens roll för Sveriges tillväxt och för den svenska välfärden har alla förutsättningar att bli ännu viktigare.